Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Νόμιμο έκρινε τον διορισμό της κας Λουκίας Χριστοδούλου στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κατά την περίοδο 24 Απριλίου 2018 μέχρι τις 23 Απριλίου 2023 το Εφετείο, κάνοντας έτσι δεκτή την έφεση που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, με την οποία έκρινε ότι η ανανέωση της θητείας της κας Χριστοδούλου ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Προστασίας του Ανταγωνισμού δεν ήταν σύμφωνη με τον περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε σήμερα, ο διορισμός της κας Λουκίας Χριστοδούλου ως Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού κινείται εντός των πλαισίων του Νόμου, αφού «η περίοδος διορισμού κάποιου, είτε ως μέλος είτε ως Πρόεδρος, επιμετράται ξεχωριστά, με δυνατότητα συγκεκριμένης χρονικά μέγιστης διάρκειας κατοχής έκαστης ξεχωριστά θέσης, αφού οι θέσεις είναι διακριτές». Συναφώς το Εφετείο παραμέρισε την πρωτόδικη απόφαση, επιδικάζοντας έξοδα στους ενάγοντες.

Με την πιο πάνω Απόφαση του Εφετείου επιλύεται το θέμα της εγκυρότητας της συγκρότησης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού καθ’ όσον αφορά στην Πρόεδρο της κατά  τον ουσιώδη χρόνο, και επιλύεται το θέμα που απασχόλησε και απασχολεί αριθμό υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Δήμητρα Καλλή και η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Κυριακή Παπαδοπούλου.