Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ηρτ

Το Εφετείο αύξησε πρόσφατα 18μηνη ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα σε τρία χρόνια σε υπόθεση υποβοήθησης παράνομης παραμονής αλλοδαπού στη Δημοκρατία, ύστερα από έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, βρίσκοντας τις αρχικές ποινές «έκδηλα ανεπαρκείς». 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, με την έφεσή του ο Γενικός Εισαγγελέας προσβάλλει ότι η 18μηνη φυλάκιση για τα αδικήματα της υποβοήθησης παράνομης παραμονής αλλοδαπού στη Δημοκρατία κατά παράβαση του Άρθρου 19Α(2) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφ. 105, είναι έκδηλα ανεπαρκής και θα πρέπει να αυξηθεί (κατηγορίες 2, 3, 6, 7, 8).

"Με τον μοναδικό λόγο έφεσης, ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται ότι η επιβληθείσα ποινή είναι έκδηλα ανεπαρκής εν όψει της σοβαρότητας των αδικημάτων, της προβλεπόμενης ποινής, της νομολογίας και της ανάγκης για γενική και ειδική πρόληψη και αποτροπή. Είναι δε η θέση του ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν έδωσε τη δέουσα βαρύτητα στα εν λόγω στοιχεία και ότι αντιθέτως έδωσε υπέρμετρη βαρύτητα στους μετριαστικούς παράγοντες" αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι το Εφετείο έχει εξουσία επέμβασης μόνο όπου η επιβληθείσα ποινή, αντικειμενικά κρινόμενη, είναι είτε έκδηλα ανεπαρκής, είτε έκδηλα υπερβολική. Στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο Εφετείο ο καθορισμός της αρμόζουσας ποινής. 

Αναφέρει ότι τα αδικήματα τα οποία έχει παραδεχθεί ο Εφεσίβλητος αναμφίβολα εντάσσονται στη γενικότερη κατηγορία αδικημάτων τα οποία σχετίζονται με την παράνομη είσοδο, παράνομη διέλευση και παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία.

"Ασφαλώς και λαμβάνεται δικαστική γνώση για τη διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα με την οποία τέτοιου είδους υποθέσεις παρουσιάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, στοιχείο το οποίο επιβάλλει την αυστηρή αντιμετώπισή τους με στόχευση την ειδική (σε κατάλληλες περιπτώσεις) αλλά και πρωτίστως τη γενική πρόληψη και αποτροπή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων από μελλοντικούς επίδοξους παραβάτες".

"Ο ίδιος ο Εφεσίβλητος είναι πρόσωπο το οποίο είχε φτάσει στην Κύπρο μέσω των Κατεχομένων. Παρότι μετακινήθηκε προς τις ελεύθερες περιοχές υποβάλλοντας αίτηση για άσυλο, πολύ σύντομα μετά δραστηριοποιήθηκε στην υποβοήθηση αλλοδαπών να παραμείνουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας".

Ειδικότερα, αναφέρει ότι σε δύο περιπτώσεις, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021, συνωμότησε με άλλα δύο πρόσωπα να μεταφέρουν έναντι αμοιβής, στην πρώτη περίπτωση δύο πρόσωπα και στη δεύτερη τρία πρόσωπα, στις ελεύθερες περιοχές, υποβοηθώντας τα έτσι να παραμείνουν στο έδαφος της Δημοκρατίας. Τα πέντε αυτά πρόσωπα είχαν όλα φτάσει στην Κύπρο μέσω των Κατεχομένων σε διάφορους χρόνους (κατά τα έτη 2016, 2017, 2019 και 2021) και διέμεναν στις Κατεχόμενες περιοχές είτε εργαζόμενοι είτε σπουδάζοντας, μέχρι που αποφάσισαν να μετακινηθούν.

"Το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε πως δεν προέκυπτε από τα γεγονότα όπως είχαν εκτεθεί ενώπιον του ότι ο Εφεσείων είχε δράσει στο πλαίσιο «εγκληματικής οργάνωσης» εννοώντας βέβαια εν τη εννοία που έχει ο σχετικός όρος στο εδ.(3) του Άρθρου 19Α. Όμως, από την άλλη δεν μπορεί να παραγνωρίζεται πως ασφαλώς υπήρξε μια τριμελής συνωμοτική ομάδα η οποία, ως προκύπτει, έδρασε βάσει σχεδίου, προγραμματισμού, συνεννόησης και έναντι αμοιβής όχι σε μια αλλά σε δυο περιπτώσεις για την υποβοήθηση των αλλοδαπών κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου", αναφέρει το Εφετείο.

Έχουμε όμως την άποψη, προσθέτει, πως εδώ επιβάλλετο, υπό το φως όλων των περιστάσεων και ιδίως λόγω αύξησης της ποινής από τον Νόμο, η πρόσδοση αποτρεπτικού χαρακτήρα στις επιβληθείσες ποινές, όπως ορθώς υπέδειξε η εκπρόσωπος του Εφεσείοντος.

"Οι επιβληθείσες ποινές εξουδετέρωσαν τόσο το στοιχείο της σοβαρότητας στη βάση της προβλεπόμενης ποινής όσο και το στοιχείο της αποτροπής. Θεωρούμε πως θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στις ποινές και η δράση βάσει οργανωμένου σχεδίου ομάδας προσώπων και τούτο όχι σε μια αλλά σε δυο περιπτώσεις στις οποίες υποβοηθήθηκαν συνολικά πέντε αλλοδαποί να παραμείνουν παράνομα στη Δημοκρατία έναντι οικονομικού κέρδους", τονίζει το Εφετείο.

Συνεχίζει λέγοντας ότι οι ποινές κρίνονται ως έκδηλα ανεπαρκείς.

"Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα πιο πάνω κρίνουμε ως αρμόζουσες και επιβάλλουμε ποινή φυλάκισης 3 ετών σε καθεμιά από τις κατηγορίες 2, 3, 6, 7 και 8 οι οποίες να συντρέχουν. Η έφεση επιτρέπεται και οι πρωτοδίκως επιβληθείσες ποινές αυξάνονται ως ανωτέρω", καταλήγει.

Η υπόθεση στο Εφετείο, με δικαστές τους Χ.Β. Χαραλάμπους, Γ. Κυριακίδου και Μ.Γ. Πικής, ήταν ομόφωνη.