Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ
"Φωτογραφία αρχείου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Χορηγιών για τις 358 Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων. Ο Υπουργός Εσωτερικών Kωνσταντίνος Ιωάννου, μετά το πέρας της Συνεδρίας του Υπουργικού, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ανακοίνωσε πως το Σχέδιο τίθεται αμέσως σε εφαρμογή και την προσεχή Δευτέρα 10/4/2023 θα παραθέσει Συνέντευξη Τύπου μαζί με υπηρεσιακούς, για να επεξηγηθούν αναλυτικότερα οι πρόνοιές του. Μέχρι τη Δευτέρα που θα παρουσιαστεί το Σχέδιο, δίδονται προς γνωστοποίηση του κοινού τα πιο κάτω:

Στόχος του Σχεδίου είναι η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής λύσης που θα προωθεί τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων και θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία τους. Από την μελέτη αποτίμησης της στατικής επάρκειας προκύπτει ότι από τις 358 πολυκατοικίες που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο, οι 245 είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. 70 πολυκατοικίες παρουσιάζουν προβλήματα και χρήζουν συντήρησης, ενώ 43 πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν στατικά ζητήματα και η επιδιόρθωση τους κρίνεται ως μη βιώσιμη και οικονομικά ασύμφορη. Το Σχέδιο έχει άμεση ισχύ με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες των 43 πολυκατοικιών, ως ακολούθως:

Οι 43 πολυκατοικίες της πρώτης φάσης:

ρη
γε

 

ρη

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει λεπτομερής αξιολόγηση της κατάστασης ώστε να αποφασιστεί ποιες κρίνονται ως κατεδαφιστέες για να ανεγερθούν νέες, στη βάση χρονοδιαγράμματος που θα καθοριστεί αναλόγως. Υπολογίζεται ότι η υλοποίηση της πρώτης φάσης θα έχει χρονοδιάγραμμα δύο ετών περίπου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κατέστησε σαφές ότι με βάση τις διαβεβαιώσεις των ειδικών οι ένοικοι των 43 πολυκατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν τα σοβαρότερα προβλήματα δεν διατρέχουν οποιοδήποτε άμεσο κίνδυνο. Παρόλα αυτά, όσοι ανησυχούν θα έχουν την ευχέρεια να εξεύρουν εναλλακτικούς τόπους διαμονής, λαμβάνοντας άμεσα το ενοίκιο που δικαιούνται.

Για την ανέγερση νέων πολυκατοικιών, το Σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων εντός των ιδίων των Κυβερνητικών Οικισμών, οι οποίοι έχουν ήδη καθοριστεί. Πρόσθετα, θα επιλύσει προβλήματα για τις πολυκατοικίες που έχουν ανεγερθεί σε τεμάχια γης Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, όπου θα υπάρξει αναδόμηση, αφού θα δίδεται πλέον δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αντικαταστήσουν τα πιστοποιητικά μίσθωσης με τίτλους ιδιοκτησίας. Η επόμενη φάση, κατά τον τρίτο και τέταρτο χρόνο, θα δίδει τη δυνατότητα χορηγίας σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων των 70 πολυκατοικιών, για τις οποίες έχει κριθεί κατ’ αρχήν ότι χρήζουν επιδιόρθωσης. Κατά τα υπόλοιπα έτη, θα παραχωρείται η χορηγία για 35 πολυκατοικίες ανά έτος, ανάλογα με τη στατική ή και κατασκευαστική ποιοτική κατηγοριοποίηση τους στη σχετική μελέτη αποτίμησης. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του δεκαετούς σχεδίου χορηγιών εκτιμάται να είναι γύρω στα 130 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι Σχεδίου Χορηγιών για υφιστάμενες πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων

Για τον σκοπό του Σχεδίου Χορηγιών, καθορίζονται οι εξής ομάδες Δικαιούχων:

τηρ

 

Χορηγίες για Δικαιούχους Σχεδίου Χορηγιών για Υφιστάμενες Πολυκατοικίες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισμένων

Σε περίπτωση Αναδόμησης των διαμερισμάτων της υφιστάμενης πολυκατοικίας:

Α. Για Δικαιούχους ΟΜΑΔΑΣ Α, θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό χορηγίας ανά διαμέρισμα (ανεξαρτήτως εμβαδού και περιοχής) ως ακολούθως:

(i) Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου €30.000

(ii) Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων €40.000

(iii) Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων €50.000

Β. Για Δικαιούχους ΟΜΑΔΑΣ Β, θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό χορηγίας ανά διαμέρισμα (ανεξαρτήτως εμβαδού και περιοχής) ως ακολούθως:

(i) Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου €20.000

(ii) Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων €30.000

(iii) Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων €40.000

Δικαιούχοι εκτοπισθέντες ΟΜΑΔΑΣ Α και Β που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Αναδόμησης, θα λαμβάνουν την εφάπαξ χορηγία που τους αναλογεί (όπως καθορίζεται στις ΟΜΑΔΕΣ Α και Β), καθώς και ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομα τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της αξίας γης της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας της γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Πέραν των πιο πάνω χορηγιών, θα χορηγείται ποσό ύψους €90.000 ανά πολυκατοικία που θα ανεγερθεί, που αφορά την εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Γ. Στους Δικαιούχους ΟΜΑΔΑΣ Γ θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό χορηγίας το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογεί στο εγγεγραμμένο στο όνομα τους μερίδιο στον Τίτλο Ιδιοκτησίας, βάσει της αξίας γης της πιο πρόσφατης γενικής εκτίμησης αξίας της γης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, χωρίς ωστόσο να επωμιστούν οποιαδήποτε αναλογία κόστους κατεδάφισης της πολυκατοικίας τους, όταν αυτή κριθεί κατεδαφιστέα.

Ωστόσο θα είναι δυνατή η συμμετοχή στο Σχέδιο Αναδόμησης, Δικαιούχων ΟΜΑΔΑΣ Γ, που είναι φυσικά πρόσωπα και χρησιμοποιούν την οικιστική μονάδα (διαμέρισμα), ως πρώτη κατοικία, χωρίς την παραχώρηση οποιουδήποτε εφάπαξ ποσού χορηγίας, το οποίο θα επιβαρύνει τους ίδιους.

Το σχέδιο θα ισχύει στη βάση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατά τη στιγμή προκήρυξης του σχεδίου και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στο Σχέδιο σε περίπτωση που οι Δικαιούχοι αγόρασαν την οικιστική μονάδα (διαμέρισμα) μετά την ημερομηνία επίσημης εξαγγελίας του Σχεδίου Χορηγιών. Νοείται ότι από την πιο πάνω εξαιρείται η κληρονομική μεταβίβαση.

iv. Το επιπρόσθετο κόστος που θα απαιτηθεί να συνεισφέρουν οι Δικαιούχοι ΟΜΑΔΑΣ Α και Β εκτιμάται ως ακολούθως:

γερ
εργ

 

Στη βάση του πιο πάνω πίνακα, αναφέρεται ότι ο δικαιούχος θα μπορεί στην ουσία, με μια συνεισφορά, που δεν θα ξεπερνά το ≈10% της αγοραίας αξίας του διαμερίσματος, να αποκτά νέο διαμέρισμα που θα του προσφέρει μια αξιοπρεπή και κυρίως ασφαλή στέγη.

Στην περίπτωση όπου, Δικαιούχος επιλέξει να μην ενοικιάσει χώρο στέγασης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά να φιλοξενηθεί σε συγγενικό πρόσωπο θα δικαιούται μηνιαίας χορηγίας ύψους €80/ άτομο, για περίοδο που καθορίζεται πιο πάνω ανάλογα με την περίπτωση.

Το συνολικό κόστος που θα απαιτηθεί να συνεισφέρουν οι Δικαιούχοι ΟΜΑΔΑΣ Γ, οι οποίοι δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο Αναδόμησης, εκτιμάται ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Γ (αφορά μόνον τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν την οικιστική μονάδα-διαμέρισμα, ως πρώτη κατοικία),

(i) Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου €40.000

(ii) Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων €60.000

(iii) Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων €75.000

v. Δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου

Δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου είναι οι Δικαιούχοι ΟΜΑΔΑΣ Α, Β και Γ οι οποίοι κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της ανακοίνωσης του σχεδίου διαμένουν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας η οποία έχει κριθεί κατεδαφιστέα ή σε διαμέρισμα το οποίο χρήζει Επιδιόρθωσης/ Ενίσχυσης και απαιτείται προσωρινή μετακίνησή τους για εκτέλεση των εργασιών.

Το ποσό επιδότησης ενοικίου καθορίζεται βάσει του τύπου του υφιστάμενου διαμερίσματος του Δικαιούχου, ως ακολούθως:

(i) Διαμέρισμα ενός (1) υπνοδωματίου €400/ Μήνα

(ii) Διαμέρισμα δύο (2) υπνοδωματίων €600/ Μήνα

(iii) Διαμέρισμα τριών (3) υπνοδωματίων €800/ Μήνα

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Σχέδιο Αναδόμησης για ανέγερση νέας πολυκατοικίας, η επιδότηση ενοικίου θα ισχύει για συνολική μέγιστη περίοδο 24 μηνών

Σε ό,τι αφορά στην Ομάδα Γ, οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι για απόκτηση διαμερίσματος, δύνανται να λαμβάνουν τα πιο πάνω ποσά επιδότησης ενοικίου με διάρκεια επιδότησης για τριών μηνών μέχρι την εξεύρεση νέας στέγης.

Αναφέρεται επίσης ότι σε ό, τι αφορά σε ευάλωτα άτομα ή ηλικιωμένους, έχει υπάρξει συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές, όπως εκεί που διαπιστώνεται ανάγκη θα δύναται να παραχωρηθεί κάποιας μορφής βοήθεια για μετακομίσεις/ μεταφορές.

Παρουσίαση προνοιών του Σχεδίου

Όπως έχει προαναφερθεί, την προσεχή Δευτέρα, 10/4/2023, στις 11.30 π.μ., θα παρατεθεί Συνέντευξη Τύπου όπου θα γίνει αναλυτική ενημέρωση από τον Υπουργό Εσωτερικών και εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τις πρόνοιες του Σχεδίου, τα ποσά της κρατικής χορηγίας και της συνεισφοράς που θα καταβάλουν οι δικαιούχοι, τα Ειδικά Κίνητρα παροχής πρόσθετου συντελεστή δόμησης προς τους ιδιώτες κατασκευαστές που θα αναλάβουν τα έργα με σκοπό τη βιώσιμη χρηματοδότησή τους. Τη Δευτέρα επίσης τίθεται σε λειτουργία ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, μέσω των οποίων οι πολίτες θα θέτουν απευθείας τα ερωτήματα τους προς τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.