Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οικονομία

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου και κατ επέκταση για την κυπριακή οικονομία, αποτελούν τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής στα οποία υποβλήθηκαν οι κυπριακές τράπεζες, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2023.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αποτυπώνουν τη σαφώς βελτιωμένη κατάσταση, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια, με την ανθεκτικότητα των τραπεζών στις παραμέτρους του αρνητικού σεναρίου, σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη άσκηση του 2021. Σύμφωνα με ενημέρωση εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, τα αποτελέσματα της άσκησης χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ ως μια σημαντική πηγή πληροφόρησης στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης.

Όπως σημειώνει η Τράπεζα Κύπρου, «το αποτέλεσμα της άσκησης του 2023 καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του Συγκροτήματος σε δυσμενείς συνθήκες, καθώς και τη δυνατότητα διατήρησης οργανικής κερδοφορίας και επαρκών κεφαλαίων, ακόμη και υπό ακραίες μακροοικονομικές παραδοχές».

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Τράπεζα, τα αποτελέσματα είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με το 2021, κυρίως όσον αφορά την ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια κάτω από δυσμενείς συνθήκες, όπου υπήρξε βελτίωση κατά 2 βαθμίδες σε σχέση με το 2021.

Η Ελληνική Τράπεζα σημειώνει ότι «η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2023 επιβεβαιώνει τη θέση της Ελληνικής Τράπεζας, σαν την πιο επαρκώς κεφαλαιοποιημένη συστημική τράπεζα στην Κύπρο τόσο στο βασικό όσο και στο ακραίο σενάριο. Αυτό επιβεβαιώνει και την ανθεκτικότητα του προφίλ πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας».

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες, τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι παραμένουν σε ένα δυσμενές σενάριο το οποίο συνδυάζει μια σοβαρή ύφεση στην Ευρώπη, αύξηση των επιτοκίων και υψηλότερα πιστωτικά περιθώρια. 

Τρεις ευρωπαϊκές τράπεζες, δεν κατάφεραν να καλύψουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στις ασκήσεις αντοχής, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών να μην ανακοινώνει  ωστόσο ποιες είναι αυτές.