Τηλεόραση Ραδιόφωνο
κεδιπες

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) ανακοίνωσε επιδότηση επιτοκίων για αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις με βασικό επιτόκιο αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε τα επιτόκια να μην υπερβούν το 3,5% σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια και το 4% για άλλα δάνεια, με τον Πρόεδρο του ΔΣ της κρατικής εταιρείας, Λάμπρο Παπαδόπουλο, να δηλώνει ότι εξετάζονται και περαιτέρω μέτρα προς ελάφρυνση των πιέσεων που δέχοναι οι δανειολήπτες εν μέσω της συνεχούς αύξησης των επιτοκίων.

«Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τις ισχυρές πιέσεις που δέχονται τα εισοδήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της αύξησης των επιτοκίων, καθώς επηρεάζουν την ικανότητα διατήρησης των υφιστάμενων αναδιαρθρώσεων ως βιώσιμες», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τα αποτελέσματα διαχείρισης μέχρι το τέλος του 2022.

Γι’ αυτό, πρόσθεσε, ανακοινώνουμε επιδότηση τόκων για το 2023 για τις αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες έχουν ως βασικό επιτόκιο το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, ούτως ώστε το συνολικό επιτόκιο για το 2023 να μην υπερβεί το 3,5% για στεγαστικά και 4% για δάνεια άλλου σκοπού.

Ο κ. Παπαδόπουλος κατέστησε σαφές ότι το μέτρο αυτό αφορά λογαριασμούς που δεν θα παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις κατά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης, που προνοεί η σύμβασή τους.

Εξέφρασε τέλος την ελπίδα ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα είναι σε θέση «σύντομα να ανακοινώσουμε και άλλα σχετικά μέτρα προς ελάφρυνση των πιέσεων προς το συνετούς δανειολήπτες από τις αυξήσεις των επιτοκίων».

Εξάλλου, ερωτηθείς για τα νέα μέτρα που εξετάζονται, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Μάριος Παπαδόπουλος είπε βρίσκεται υπό επεξεργασία μια νέα τιμολόγηση για τις αναδιαρθρώσεις.

«Αναμένουμε να είμαστε σε θέση να τη βάλουμε σε εφαρμογή στις αρχές Μαΐου, καθώς επίσης και μια μεταβολή των βασικών επιτοκίων, που είναι κάτω από την περίμετρο των δανείων προς εξεύρεση λύσης», κατέληξε.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ ενέκρινε το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) ενέκρινε το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης, με την κρατική εταιρεία να δίνει και τις πρώτες εκτιμήσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο του σχεδίου, αφού η ίδια θα αγοράσει από τις συμμετέχουσες οντότητες (τράπεζες και εταιρείας εξαγοράς ή διαχείρισης πιστώσεων) που θα συμμετέχουν στο σχέδιο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το μέγεθος και ο χρόνος για την επόμενη αποπληρωμή κρατικής βοήθειας «είναι πλέον άμεσα συνυφασμένα με την ενδεχόμενη απόκτηση ακινήτων στα πλαίσια του σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης».

Το σχέδιο έχει εγκριθεί ήδη και από το Υπουργικό Συμβούλιο της απελθούσας κυβέρνησης (8 Φεβρουαρίου) και πλέον αναμένεται η έγκρισή του από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού βάσει των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η DG Comp θα πρέπει να εγκρίνει την τροποποίηση των δεσμεύσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Εξάλλου, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα ιδρύσει νέα θυγατρική εταιρεία η οποία θα διαχειρίζεται τα ακίνητα που θα αποκτηθούν από τις συμμετέχουσες τράπεζες το ύψος των οποίων υπολογίζεται σε €90 εκατ. (400 κύριες κατοικίες), εξαιρουμένων των επιλέξιμων κατοικιών που βρίσκονται ήδη στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι βασικές παράμετροι του σχεδίου εν αναμονή των τελικών εγκρίσεων

Το Σχέδιο αφορά μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με εξασφάλιση κύρια κατοικία με αγοραία αξία μέχρι €250.000. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα λήπτες συγκεκριμένων επιδομάτων, καθώς και επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι δανειολήπτες για ένταξη στο σχέδιο Εστία και στο σχέδιο Οικία.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ θα διενεργεί τεχνικό έλεγχο καταλληλότητας και εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, ενώ εταιρεία θα αποκτά την κύρια κατοικία, καταβάλλοντας προς τη Συμμετέχουσα (Τράπεζα ή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων) περί του 65% της αγοραίας αξίας.

Η συμμετέχουσα οντότητα θα διαγράφει την πιστωτική διευκόλυνση που παραμένει μετά την αφαίρεση της τιμής απόκτησης του ακινήτου, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ θα προηγείται η εξάλειψη επιβαρύνσεων επί της κύριας κατοικίας εντός προκαθορισμένων ποσοστών.

Από την πλευρά της η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει ενοίκιο στην ΚΕΔΙΠΕΣ ύψους 65% του αγοραίου ενοίκου.

Ο οικονομικός διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε πως με τον τρόπο αυτό καταγράφεται καταμερισμός βαρών, αφού οι συμμετέχουσες οντότητες θα διαγράφουν ένα ποσό του δανείου, η Δημοκρατία θα καταβάλλει το ενοίκιο, ενώ ο ιδιοκτήτης παραδίδει την κυριότητα του ακινήτου.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου γίνεται ενοικιαστής και η διάρκεια ενοικίασης είναι ίση με 14 έτη ή εφ’ όρου ζωής όπου ο ενοικιαστής είναι άνω των 65 ετών. Παράλληλα ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας μετά την πάροδο 5 ετών και πριν την λήξη 14 ετών σε προκαθορισμένη τιμή η οποία αναγράφεται στη σύμβαση ενοικίασης.

Σημειώνεται ότι η τιμή επαναγοράς λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους (περιλαμβανομένων μεταβολών στις τιμές ακινήτων, εξόδων και πληρωμών ενοικίων) και παραμένει ελκυστική.

Εκτίμηση για 800 κύριες κατοικίες

Το σενάριο της ΚΕΔΙΠΕΣ προνοεί ότι οι αιτήσεις για το σχέδιο από το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων θα αφορούν 400 κύριες κατοικίες από τις 1.250 που είναι η δυνητική περίμετρος, με αγοραία αξία €90 εκατ.

Στο σενάριο υπολογίστηκαν επιπλέον άλλες 400 κύριες κατοικίες  που ήδη βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ από τις συνολικά 1.250 που είναι επιλέξιμες.

Ο κ. Παπαλαμπριανού είπε πως οι εκτιμήσεις για την συμμετοχή είναι συντηρητικές και εξέφρασε την ελπίδα όπως υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο σχέδιο

Συνεπώς οι εκροές για την ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται στα €58,5 εκατ. για την απόκτηση των κύριων κατοικιών από τις συμμετέχουσες οντότητες, ενώ θα καταβάλει €13,5 εκατ. για επιδιορθώσεις. Για τις κύριες κατοικίες που ήδη κατέχει, για τις οποίες θα προχωρήσει σε ανταλλαγή ακινήτου έναντι χρέους, η ΚΕΔΙΠΕΣ υπολογίζει επίσης σε δαπάνη άλλων €13,5 εκατ. για επιδιορθώσεις και €9 εκατ. για εξόφληση επιβαρύνσεων. Τo σύνολο της δαπάνης υπολογίζεται σε €94,5 εκατ.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ εκτιμά ότι οι συνολικές εισροές στην εταιρεία θα ανέλθουν στα €126 εκατ. κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου. Ειδικότερα, υπολογίζεται καταβολή ενοικίου €5,2 εκατ ετησίως από τη Δημοκρατία (€2,6 εκατ. για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν και άλλα €2,6 εκατ για τις κύριες κατοικίες της ΚΕΔΙΠΕΣ) και άλλα έσοδα €3,8 εκατ ετησίως (€1,9 και €1,9 εκατ).

Η απόδοση για την ΚΕΔΙΠΕΣ εκτιμάται στο 2%.