Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ε

Υπερχρεώσεις, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των €28.686,96, εντόπισε σε δανειακό λογαριασμό ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου μετά από έρευνα που διενήργησε ύστερα από παράπονο που υπεβλήθη από δύο φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι προσέφυγαν στο γραφείο του Επιτρόπου, διατεινόμενοι ότι ο δανειακός λογαριασμός τους επιβαρύνεται με παράνομες χρεώσεις τόκων και άλλων εξόδων.

Σε σημείωμα του προς δανειολήπτες/καταναλωτές ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι οι παραπονούμενοι έλαβαν δάνειο, ύψους 40.000 λιρών Κύπρου (ευρώ €68.344), από το πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα (ΣΠΙ), ΣΠΕ Μαρωνίου, το οποίο αρχικά προέβη στην εφαρμογή του συμβατικώς ορθού επιτοκίου, όπως ρητώς αναφέρεται στον σχετικό όρο.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι στη συνέχεια της υπό εξέταση περιόδου, πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στο επιτόκιο (βασικό και περιθώριο),  οι οποίες «δεν  έχουν κριθεί νόμιμες, επειδή δεν έχουν παρουσιαστεί οι απαραίτητες μαρτυρίες που να καταδεικνύουν την κοινοποίηση της αύξησης του επιτοκίου στους παραπονούμενους, όπως προνοεί ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999».

Ο Επίτροπος αναφέρει ότι «από τις 21/9/2017, επανέφεραν το περιθώριο στο νόμιμο επίπεδο, χωρίς, βεβαίως, να προχωρήσουν σε αναλογιστική διόρθωση, τόσο για την παράνομη χρέωση αυξημένου περιθωρίου όπως και του βασικού». 

«Είναι αδιανόητο για ένα δάνειο που έχει εξοφληθεί, νομίμως, από τις 10/12/2018, να εξακολουθούν να απαιτούνται τοκοχρεολύσια από τους δανειολήπτες, μέχρι και σήμερα», προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι μετά τον τερματισμό των τραπεζικών εργασιών του Συνεργατισμού, το δάνειό των παραπονούμενων μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ και τυγχάνει διαχείρισης από το ΑΠΙ αυτό, μέχρι σήμερα και προσθέτει πως «για την κατάσταση αυτή, ουδεμία ουσιαστική ευθύνη φέρει η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ». 

Στο σημείωμα του προς δανειολήπτες/καταναλωτές ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος καλεί το ΑΠΙ, όπως «[…] καταβάλει στους Παραπονούμενους το συνολικό ποσό των €28.686,96, για την περίοδο μέχρι και τις 31/12/2021. Νοείται, συναφώς, ότι το ΑΠΙ οφείλει να προχωρήσει σε οριστικό κλείσιμο του δανειακού λογαριασμού και να πιστοποιήσει πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, ακυρώνοντας συνάμα τυχόν ενυπόθηκες εξασφαλίσεις και απαλλάσσοντας τυχόν εγγυητές από τις σχετικές υποχρεώσεις τους, όπως επίσης και οποιανδήποτε άλλης μορφής εξασφάλιση του δανείου».

«Είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω πως οι βασικότερες παράνομες χρεώσεις που διαμόρφωσαν, εν τέλει, το δανειακό υπολοίπου, ύψους €14.185,93 (από τις 10/12/2018 μέχρι τις 31/12/2021), οφείλονται στην παράνομη διαχειριστική συμπεριφορά  του δανείου από τη σύναψή του μέχρι τις 10/12/2018, κάτι για το οποίο ευθύνονται, αποκλειστικά, τα πρώην Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα και ουχί η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ», τονίζει ο Επίτροπος.

«Θεωρώ την επισήμανση αυτή ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της φύσης του δημιουργηθέντος προβλήματος, αλλά και του τρόπου θεραπείας του», σημειώνει.

Αναφέρει επίσης ότι βάσει των πορισμάτων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ο δανειακός λογαριασμός εξοφλήθηκε στην πραγματικότητα, στις 10/12/2018 και προσθέτει ότι στις 12/09/2022, το δανειακό υπόλοιπο ανέρχετο στις €4.151,41, το οποίο δεν αποτελεί νόμιμη υποχρέωση των δανειοληπτών.

Στην πραγματικότητα, όπως κατέδειξε η χρηματοοικονομική ανάλυση, σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, οι παραπονούμενοι πραγματοποίησαν επιπλέον πληρωμές έναντι του παράνομου δανειακού υπολοίπου, ύψους €14.185,93 (από τις 10/12/2018 μέχρι τις 31/12/2021).

«Εξυπακούεται ότι όλες οι χρεώσεις μετά την 31/12/2021 και συνεπαγόμενες απαιτήσεις του ΑΠΙ, είναι παράνομες», σημειώνει.

Εξάλλου, σε επιστολή του προς τους ιθύνοντες της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ, με κοινοποίηση στην Πρόεδρο της Βουλής, στην Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι «ενόψει των πιο πάνω, και λαμβανομένων υπόψιν των επισημάνσεων, σχετικά με τις ευθύνες για τη σκανδαλώδη και άκρως παράνομη εξέλιξη του λογαριασμού των πελατών σας, η οποία αποδίδεται, πλήρως, στο πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα που παραχώρησε την επίμαχη δανειακή συμφωνία, σάς καλούμε όπως απαιτήσετε, στο πλαίσιο των συμφωνιών σας με τις διάδοχες καταστάσεις της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, να σάς αποζημιώσουν για την επανόρθωση του λάθους».

«Αναντίρρητα, ωστόσο, την εν λόγω επανόρθωση, θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να προωθήσει η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, αποζημιώνοντας τους παραπονούμενους με το ποσό που αναφέρεται πιο πάνω και απαλλάσσοντας, τόσο τους ιδίους όσο και τους εγγυητές τους, από οποιανδήποτε υποχρέωση σχετίζεται με την υπό συζήτηση δανειακή συμφωνία», προσθέτει.

Ο Επίτροπος αναφέρει επίσης ότι «εξαιτίας της ευθύνης, κατά τα ανωτέρω, του πρώην Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος στη διαμόρφωση του προβλήματος, κοινοποιώ την παρούσα με τη συναπτόμενη απόφασή μου και στον Εκτελεστικό Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ ΛΤΔ, με τη θερμή παράκληση όπως συνεργαστεί, τάχιστα, μαζί σας, για την πλήρη αποδοχή της απόφασής μου και τη δικαίωση των παραπονούμενων συμπολιτών μας, των οποίων τα συμφέροντα έχουν, καταφανώς, καταπατηθεί».

"Θα πρέπει να είναι σαφές το γεγονός ότι μία οντότητα η οποία ανήκει στο Κράτος, (εννοώ την ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ), δεν είναι δυνατό και επιτρεπτό να επιτρέπει τη διαιώνιση παρανομιών σε βάρος πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι με συνέπεια προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους", καταλήγει