Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρη

Την ανακήρυξη του 2024 ως έτους νεολαίας με κύριους στόχους την προώθηση της ενεργής συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την βελτίωση των πολιτικών που τους επηρεάζουν, τη διευκόλυνση ένταξης τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας καθώς και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου είπε πως σήμερα υλοποιείται ακόμη μια δέσμευση της Κυβέρνησης, η οποία είναι η ανακήρυξη του 2024 ως έτους νεολαίας.

«Η εξαγγελία του 2024 ως εθνικού έτους νεολαίας σκοπό έχει να δώσει ορατότητα στα θέματα νεολαίας, να ενθαρρύνει την προώθηση πολιτικών για τη νεολαία, να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων τους στην κοινωνία και γενικότερα να ενδυναμώσει τη νεολαία», είπε η Υπουργός.

Στο πλαίσιο του έτους νεολαίας, πρόσθεσε, θα αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες και θα αναδειχθούν υφιστάμενες που υποστηρίζουν τους νέους στην προσωπική, τη κοινωνική, την οικονομική και την επαγγελματική ανάπτυξή τους, σε ένα πράσινο ψηφιακό και συμπεριληπτικό κόσμο.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε πως οι δραστηριότητες θα είναι σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία του 2019-2027 καθώς και τις προτεραιότητες του προγράμματος διακυβέρνησης. Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και η υλοποίηση τους θα βασίζεται στις αρχές της δημοκρατικότητας, της συμπεριληπτικότητας και της ενεργούς συμμετοχής.

Οι βασικοί στόχοι του έτους νεολαίας είναι, η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και της ενεργούς συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η βελτίωση των πολιτικών που επηρεάζουν τους νέους και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων για διευκόλυνση της ένταξης τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

Επίσης, η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής πρωτοβουλίας των νέων, η προώθηση της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών, και η ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων, κάτι που είναι πολύ ψηλά και στις προτεραιότητες της Ευρώπης.

Η Υπουργός ανέφερε πως με βάση την απόφαση του Υπουργικού, εθνικός συντονιστής για την υλοποίηση του έτους νεολαίας 2024 ορίζεται ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος θα συντονίσει την διαμόρφωση εθνικού σχεδίου δράσης που θα συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη δράση του Οργανισμού και οι οποίες θα υλοποιηθούν από τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες του κράτους, καθώς και πρωτοβουλίες που θα συμφωνηθούν μέσω διαβούλευσης με τους νέους και θα υποστηριχθούν χρηματοδοτικά από τον ΟΝΕΚ.

Επιπρόσθετα, είπε η κ. Μιχαηλίδου, ο Οργανισμός θα μεριμνήσει για την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή των νέων, των οργανώσεων νεολαίας, των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλων συναφών ενδιαφερόμενων μερών, στην διαμόρφωση και την υλοποίηση δραστηριοτήτων του έτους, διασφαλίζοντας την διατομεακή προσέγγιση και την οριζόντια συνεργασία.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα υποστηρίξει δράσεις για τη δημοσιοποίηση όλων των δράσεων κατά τη διάρκεια του έτους και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της παρακαταθήκης που θα αφήσει αυτό το έτος προς όφελος της νεολαίας.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ακόμη πως για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους νεολαίας αποφασίστηκε σήμερα από το Υπουργικό η συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Οργανισμό Νεολαίας και σε αυτή θα συμμετέχει εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, και εκπρόσωπος του Επιτρόπου του Πολίτη.

Ερωτηθείσα πότε θα υπάρξει κάτι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τις δράσεις, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε πως ήδη εξουσιοδοτείται από σήμερα ο ΟΝΕΚ να φέρει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης εντός των επόμενων εβδομάδων, κάτι που θα είναι και προϊόν διαβούλευσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.