Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Διοικητικό πρόστιμο €100.000 επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τον χειρισμό των προβλημάτων που προέκυψαν, ή και εξακολουθούν να υπάρχουν στον Δακτύλιο υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης της αστικής περιοχής Λευκωσίας, που, σύμφωνα με την απόφασή της, συνιστούν παραβάσεις των όρων της άδειάς του και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξέτασης πιθανής παράβασης που είχε ξεκινήσει αυτεπάγγελτα στις 8 Ιουλίου 2022.

Η ΡΑΕΚ αναφέρει ότι το ύψος του προστίμου "κρίνεται ως εύλογο, δίκαιο και αναλογικό λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας των παραβάσεων", ενώ σημειώνει ότι για τον υπολογισμό του αξιολογήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη ως μετριαστικοί παράγοντες η έμπρακτη πρόθεση του ΔΣΜΚ για συμμόρφωση καθώς και οι αντικειμενικοί λόγοι που συνέδραμαν στις παραβάσεις και υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΔΣΜΚ.

Περαιτέρω, στην ανακοίνωσή της, η ΡΑΕΚ ανακοινώνει ότι αποφάσισε να καλέσει τον ΔΣΜΚ όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων που αφορούν την επίλυση των προβλημάτων του Δακτυλίου όπως αυτά παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2023-2032 καθώς και στην εγκεκριμένη τροποποίηση του.

Ως προς τα ζητήματα που διαπιστώθηκαν και από το Πόρισμα ότι δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του ΔΣΜΚ και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, η ΡΑΕΚ αναφέρει ότι έχει κοινοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2023 αυτούσιο το Πόρισμα στο Υπουργείο και αναμένονται ενέργειες, ενώ έχει διατυπωθεί εισήγηση της ΡΑΕΚ για δημιουργία μονοθυριδικής πρόσβασης (one stop shop) για σημαντικά έργα του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΔΠΑΣΜ ώστε να εφαρμοστεί ειδική διαδικασία επίσπευσης αδειοδότησης των εν λόγω έργων από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.