Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ατομα με αναπηριες

Νομοθετική πρόταση που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, καθιστώντας δυνατή, σε ισότιμη βάση, την πρόσβαση σε ειδικούς όρους, προτιμησιακή μεταχείριση και δικαιώματα στάθμευσης όταν επισκέπτονται άλλο κράτος μέλος υπέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η πρόταση της Επιτροπής εισάγει μια τυποποιημένη ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και ενισχύει την ισχύουσα ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Και οι δύο κάρτες θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρόταση προβλέπει ότι μετά την έκδοση της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία 18 μηνών για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό δίκαιο.

Όπως σημειώνεται, όταν το καθεστώς αναπηρίας των ατόμων δεν αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στους ειδικούς όρους και την προτιμησιακή μεταχείριση, όπως δωρεάν και/ή κατά προτεραιότητα πρόσβαση, μειωμένες τιμές ή προσωπική βοήθεια, κατά την επίσκεψή τους σε άλλα κράτη μέλη.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία τυποποιημένης ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας. Η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας θα χρησιμεύει ως αναγνωρισμένη απόδειξη αναπηρίας σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση σε ειδικούς όρους και προτιμησιακή μεταχείριση στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, σε μεταφορές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσεία, κέντρα αναψυχής και αθλητισμού, ή πάρκα αναψυχής. Θα εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα συμπληρώνει τις υφιστάμενες εθνικές κάρτες ή τα υφιστάμενα εθνικά πιστοποιητικά.

Η Επιτροπή εξηγεί ότι οι προτεινόμενες βελτιώσεις στην ισχύουσα ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης θα επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στα ίδια δικαιώματα στάθμευσης που είναι διαθέσιμα σε άλλο κράτος μέλος. Η κάρτα θα έχει δεσμευτική κοινή μορφή που θα αντικαταστήσει τις εθνικές κάρτες στάθμευσης για άτομα με αναπηρία και θα αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για την προώθηση της ευκολίας στη χρήση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, η προτεινόμενη οδηγία θα απαιτεί από τα κράτη μέλη την παροχή των καρτών τόσο σε υλική όσο και σε ψηφιακή μορφή, τη δημοσιοποίηση των όρων και των κανόνων για την έκδοση ή την απόσυρση των καρτών σε προσβάσιμους μορφότυπους και τη διασφάλιση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ειδικούς όρους και την προτιμησιακή μεταχείριση για τα άτομα με αναπηρία σε προσβάσιμους μορφότυπους.