Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωσή της τα ευρήματα που αφορούν της απολαβές και τα ωφελήματα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδης, ως Συμβούλου ή Γενικού Πρόξενου Α΄, Υπουργείο Εξωτερικών, κατά την περίοδο 14.4.2014 έως 28.2.2018 που εκτελούσε καθήκοντα Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Μέσω της έρευνας, η ΕΥ ζητά από τον ΠτΔ την επιστροφή χιλιάδων ευρώ που καταβλήθηκαν για διάφορα ζητήματα τη συγκεκριμένη περίοδο. Ακόμα, η ΕΥ κάνει λόγω για προσπάθεια παρεμπόδισης των καθηκόντων της από τη Διοίκηση Προεδρίας.

Η Ανακοίνωση σημειώνει πως εφόσον η απόφαση του τέως ΠτΔ και του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση των καθηκόντων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, συνιστά παραβίαση σχετικού άρθρου του Συντάγματος.

Πέραν τούτου η ΕΥ υπηρεσία σημειώνει πως δεν θα μπορούσε να γίνει επίσημος διορισμός του κ. Χριστοδουλίδης στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, καθ’ ότι ήταν ασυμβίβαστη με τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ως Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου.

Τα κυριότερα σημεία της ανακοίνωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Καταβολή επιδόματος αναπληρωματικού διορισμού και επιδόματος παραστάσεως συνολικού ακαθάριστου ποσού ύψους €157.209

Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα η ΕΥ διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκε η πρόνοια της νομοθεσίας για καθορισμό κριτηρίων από το Υπουργικό Συμβούλιο και λήψη απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών. Παρ’ όλα αυτά σημειώνουν πως η παρατυπία δεν φαίνεται να επέδρασε στο αποτέλεσμα της απόφασης. Συνεπώς, για το θέμα αυτό δεν εκφράζεται γνώμη περί μη κανονικότητας των σχετικών πληρωμών.

Καταβολή ποσού €41.024 ως επίδομα συντήρησης εξωτερικού για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την ΕΥ, εφόσον η ανάθεση των καθηκόντων του Νίκου Χριστοδουλίδη ως ΚΕ δεν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του κράτους συνεπάγεται πως θα έπρεπε να αποζημιώνεται με ποσοστό 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου για τη χώρα επιδόματος συντήρησης, το οποίο αυξάνεται σε 45%, εάν συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενώ ο τότε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος λάμβανε αποζημίωση ποσοστού 90%  που βρίσκεται στη βάση του επιδόματος της Κατηγορίας Α΄. Με βάση τα πιο πάνω η ΕΥ θεωρεί πως προκύπτει υπερπληρωμή, η οποία κατ’ εκτίμηση αφορά σε ποσό ύψους €20.804.

Όσον αφορά το θέμα της ανάκτησης του ποσού ο χειρισμός του θέματος εναπόκειται στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία

Παραχώρηση αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση

« Όταν στις 9.4.2014 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στον κ. Χριστοδουλίδη όλων των υπόλοιπων ωφελημάτων που δικαιούται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, εκ των πραγμάτων σε αυτά δεν περιλαμβανόταν η παραχώρηση αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση. […] Ακόμη και όταν τον Νοέμβριο του 2014 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος περιλήφθηκε στους σχετικούς Κανονισμούς, ο κ. Χριστοδουλίδης δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι κατέστη δικαιούχος αυτοκινήτου για αποκλειστική χρήση αφού, παρόλο ότι εκτελούσε τα καθήκοντα, δεν είχε διοριστεί ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία με βάση τα πιο πάνω σημειώνει πως η δαπάνη που υπέστη η Δημοκρατία λόγω της χρήσης του αυτοκινήτου για τις ιδιωτικές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη δεν καλύπτεται από κανονικότητα και θα πρέπει να ανακτηθεί. Πρόκειται για ένα ποσό ίσο με €38.928.

Καταβολή ποσού ύψους €18.176 μείον αποκοπές για φόρο εισοδήματος και μείωση απολαβών, έναντι 75 ημερών κανονικής άδειας

«Με βάση τον Κανονισμό 8, εδάφιο 3, των Περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 101/1995), σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή αφυπηρέτησης για λόγους δημόσιου συμφέροντος, μπορεί να καταβληθεί στον υπάλληλο το αντίτιμο της άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του. Συνεπώς, η καταβολή της συσσωρευμένης άδειας σε δημόσιο υπάλληλο που αφυπηρετεί για να αναλάβει το αξίωμα του Υπουργού είναι νόμιμη. […] Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Φάκελο αδειών του, προκύπτει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης δεν συμπλήρωνε κατά την υπό αναφορά περίοδο τα καθορισμένα από τους Κανονισμούς έντυπα αδειών, ούτε και λάμβανε σχετική έγκριση από τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας, ως όφειλε».

Η ΕΥ αναφέρει πως ο τότε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ς συμπλήρωσε εκ των υστέρων τα έντυπα αδειών, στη βάση στοιχείων που δόθηκαν από λειτουργό που ασκούσε καθήκοντα ιδιαιτέρας του. Κατά τη συμπλήρωση των εντύπων ο κ. Χριστοδουλίδης δεν κατέγραψε την ημερομηνία συμπλήρωσής τους.

Η ανακοίνωση επίσης τονίζει ότι οι άδειες ουδέποτε εγκρίθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διοίκησης Προεδρίας και συνεπώς δεν είναι νομότυπες.

Σύμφωνα με την ΕΥ ο κ. Χριστοδουλίδης ενήργησε κατά παράβαση των σχετικών Κανονισμών συμπληρώνοντας εκ των υστέρων, μετά από χρόνια ή μήνες και όταν δεν ήταν καν δημόσιος υπάλληλος, τα σχετικά έντυπα αδειών. Νοουμένου τούτου η ΕΥ θεωρεί ότι η δαπάνη που προέκυψε στερείται κανονικότητας και συνεπώς το ποσό των €18.176 (μείον οι αποκοπές, δηλαδή φόρος εισοδήματος και μείωση απολαβών €3.181) θα πρέπει να επιστραφεί στο κράτος.

Σχολιασμός απαντήσεων Διοίκησης Προεδρίας

Η  ΕΥ τοποθετείτε στην επιστολή της Διοίκησης Προεδρίας όπου καταγράφεται η άποψη ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει εξουσία έκφρασης γνώμης επί των ευρημάτων της σε κανονιστικά θέματα αν δεν λάβει προηγουμένως γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ότι η παρούσα ανακοίνωση συνιστά υπέρβαση εξουσίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως  η συγκεκριμένη θέση της Διοίκησης Προεδρίας συνιστά κατάφωρη παραβίαση των πυλώνων iii, v και vi των αρχών Ανεξαρτησίας του Μεξικό.

«Προκύπτει επίσης ζήτημα προσπάθειας παρεμπόδισης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην άσκηση των εξουσιών της και παρέμβασης από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας στον τρόπο με τον οποίο η Ελεγκτική Υπηρεσία ασκεί τις εξουσίες της αυτές».

Τέλος, η ΕΥ καλεί την Διοίκηση Προεδρίας αν επιμένει να αμφισβητεί την συγκεκριμένη εξουσία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή, να καταχωρήσει αίτηση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, με βάση το άρθρο 139 του Συντάγματος, εντός 30 ημερών από την έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης, προς επίλυση της διαφοράς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας