Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ευρω

Στα €17.000.000 ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου Ενίσχυσης, με τίτλο «Σχέδιο Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων». H διάρκεια εφαρμογής του Μέτρου θα είναι η περίοδος 2023-2026.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του Άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2020, εξέδωσε στις 27 Νοεμβρίου 2023 Απόφαση σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο: «Σχέδιο Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων».

Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2022-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I7.

Η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα €17.000.000,00 και θα κατανέμονται ως ακολούθως: €7.000.000,00: για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις του Μεταποιητικού Τομέα και  €10.000.000,00: για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις όλων των Δραστηριοτήτων για επενδύσεις που θα αφορούν μόνο σε κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που εξυπηρετούν τους στόχους του REPowerEU.

Το μέγιστο συνολικό ποσό χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια Μεγάλη Επιχείρηση ανέρχεται σωρευτικά σε €750.000,00 ενώ το ελάχιστο ποσό επένδυσης για το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί ενίσχυση είναι €100.000,00.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του Μέτρου είναι νέες ή υφιστάμενες Μεγάλες Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της Τουρκικής εισβολής.

Η Απόφαση με αριθμό 446 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι Ενωσιακές Νομικές βάσεις της πιο πάνω Απόφασης είναι 1. ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης». (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1) και 2 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας» (De Minimis). (EE L 352 της 24.12.2013, σ. 1)

Τέλος, αναφέρεται ότι το εν λόγω Μέτρο δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2023 και θα τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ