Τηλεόραση Ραδιόφωνο
εθνικη φρουρα

Την αλλαγή στα κριτήρια απαλλαγής στρατευσίμων εισηγείται στο Υπουργείο Άμυνας η Ελεγκτική Υπηρεσία αφού σε ειδική έκθεσή της διαπιστώνει πως αθλητές και άτομα που επικαλούνται ψυχολογικές παθήσεις ζητούν αναβολή και στη συνέχεια παραμένουν χωρίς να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά. Επισημαίνεται ακόμα ότι άλλα στοιχεία έχει το υπουργείο Άμυνας και άλλα το ΓΕΕΦ για τους αριθμούς των ατόμων που λαμβάνουν αναβολή στράτευσης.

Όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αρκετοί στρατεύσιμοι που ζητούν αναβολή κατάταξης στη συνέχεια απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάταξης ή γίνονται ανυπότακτοι.

«Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στις περιπτώσεις όπου το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) επιδεικνύει ιδιαίτερη επιείκεια, όπως αυτές των στρατεύσιμων αθλητών και των στρατεύσιμων στους οποίους χορηγείται αναβολή λόγω σπουδών», αναφέρει η έκθεση.

Αναφέρεται ακόμα ότι από δειγματοληπτικό έλεγχο στο αρχείο του ΥΠΑΜ, εντοπίστηκαν περιπτώσεις χορήγησης αναβολών στράτευσης από τον Υπουργό, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στους καταλόγους του ΓΕΕΦ.

«Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονταν στους καταλόγους αλλά δεν αφορούσαν χορηγήσεις αναβολών, καθώς και το ότι στους καταλόγους περιλαμβάνονταν παλαιότερες περιπτώσεις, πέραν των ετών που ζητήσαμε, καταδεικνύει ότι οι κατάλογοι που ετοιμάστηκαν από τα Στρατολογικά Γραφεία δεν ήταν αξιόπιστοι. Από έλεγχο στο Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε Μητρώο ή άλλη επίσημη κατάσταση με τις αναβολές που παραχωρούνται, αλλά οι κατάλογοι ετοιμάστηκαν για τον σκοπό του ελέγχου μας, με τη βοήθεια καταστάσεων που ετοιμάζονται για άλλους σκοπούς και τηρούνται στα εν λόγω γραφεία, χωρίς να παρέχουν όλη τη σχετική πληροφόρηση».

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφει πως ενώ η πολιτεία προσπαθεί να βοηθήσει τους στρατεύσιμους που ζητούν προσωρινή αναβολή κατάταξης: «Εκ του αποτελέσματος, συμπεραίνουμε ότι οι πιθανότητες κατάταξης για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά μειώνονται σημαντικά για τους στρατεύσιμους που δεν κατατάσσονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους σε σχολή μέσης εκπαίδευσης, αφού αρκετοί από αυτούς απαλλάσσονται σε μεταγενέστερο στάδιο ή είναι ανυπότακτοι. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στις περιπτώσεις όπου το ΥΠΑΜ επιδεικνύει ιδιαίτερη επιείκεια, όπως αυτές των στρατεύσιμων αθλητών και των στρατεύσιμων στους οποίους χορηγείται αναβολή λόγω σπουδών».

Επισημαίνεται ακόμα ότι σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, όπως:

- Χορήγηση αναβολών εκ μέρους του Υπουργού, χωρίς την έγκριση, ή έστω, ενημέρωση του.

- Μη κίνηση διαδικασιών εναντίον στρατευσίμων των οποίων οι λόγοι για τους οποίους τους χορηγήθηκε αναβολή έπαυσαν να ισχύουν, χωρίς να ενημερώσουν το Στρατολογικό Γραφείο.

- Χορήγηση αναβολών για φοίτηση σε σχολές μέσης εκπαίδευσης του εξωτερικού που πιθανότατα δεν είναι αναγνωρισμένες ως τέτοιες από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους.

- Χορήγηση αναβολών για φοίτηση σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς σαφή πρόνοια στη νομοθεσία.

- Χορήγηση αναβολών για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους, χωρίς τις απόψεις/εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

- Χορήγηση αναβολών για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους με συνολική διάρκεια πέραν του ενός έτους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει στο ΥΠΑΜ να επανεξετάσει τα κριτήρια με τα οποία παρέχει αναβολή σε στρατεύσιμους, πάντα στo πλαίσιo της οικείας νομοθεσίας.