Τηλεόραση Ραδιόφωνο
λαρνακα ιστορικο κεντρο

Συμφωνίες που έχουν συναφθεί εις βάρος του Δημοσίου εντοπίζονται σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) που αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015 και 2016 και στον έλεγχο συμμόρφωσης του Δήμου Λάρνακας για τα εν λόγω έτη. Κάποιες από αυτές τις συμφωνίες αφορούν στην περιοχή Μακένζυ και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Τα ευρήματα της έκθεσης

Η έκθεση της ΕΥ αναφέρει ότι στις 4.12.2012 υπογράφηκαν δύο συμβάσεις μίσθωσης που αφορούν στην περιοχή Μακένζυ, για την περίοδο 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015, μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό την ιδιότητά του ως Κηδεμόνα των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του Δήμου Λάρνακας που αφορά σε 14 κέντρα αναψυχής, 3 κενά τεμάχια, τεμάχιο κτηρίου διευκολύνσεων και χώρο στάθμευσης. Ο Υπουργός Εσωτερικών, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 7.4.2015, ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι αποφάσισε την, από 31.12.2015, ακύρωση της μίσθωσης που αφορά στους χώρους των εστιατορίων, με στόχο όπως οι επιχειρήσεις αυτές περιέλθουν σε πρόσφυγες δικαιούχους ή/και σε εταιρείες, των οποίων ποσοστό πέραν του 51% να ανήκει σε πρόσφυγες.

Κατά την πιο πάνω συνάντηση, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι ο όρος 5 της σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος Λάρνακας έχει δικαίωμα να υπενοικιάζει/υπεκμισθώνει, το δικαίωμα χρήσης, χωρίς την προηγούμενη άδεια και/ή έγκριση του Εκμισθωτή, προκαλεί αντιφάσεις. Ανέφερε επίσης ότι ο όρος 12(α) της σύμβασης μίσθωσης, μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και των υπομισθωτών, σύμφωνα με τον οποίο ο υπομισθωτής έχει δικαίωμα να συνάψει σύμβαση υπενοικίασης του μισθίου με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, και ότι ο υπομισθωτής θα δικαιούται να πωλήσει την επιχείρηση που θα διεξάγει εντός του μισθίου ή τον αέρα της επιχείρησης, με συγκεκριμένους όρους που θέτει ο Δήμος Λάρνακας είναι απαράδεκτος.

Στη βάση των πιο πάνω, η ΕΥ σημειώνει πως εξέφρασε την άποψη ότι το δικαίωμα υπενοικίασης που παραχωρήθηκε στους υπομισθωτές από τον Δήμο, επιτρέπει στους ίδιους, καθώς και στους υπενοικιαστές, να κερδοσκοπούν σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου.

Προστίθεται ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που ο Δήμος κατέβαλλε τα πιο πάνω ενοίκια προς το Κράτος, εντούτοις η πλειονότητα των κατόχων των εν λόγω μισθίων, δεν κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό στον Δήμο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι αριθμός ιδιοκτητών/ διαχειριστών κέντρων αναψυχής προέβη σε προσθήκες ή/και μετατροπές σε υφιστάμενα υποστατικά, καθώς και σε παράνομες καταλήψεις/επεμβάσεις σε δημόσιους χώρους και χώρους πρασίνου, χωρίς ο Δήμος, ο οποίος είχε την ευθύνη της άρσης των παρανομιών, να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Ακόμη, διαπιστώθηκε κακοδιαχείριση κληροδοτήματος προς όφελος του Δήμου Λάρνακας και μακρά εκκρεμότητα στη διερεύνηση του θέματος από την Αστυνομία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι περιουσία του Δήμου επί της οδού Αθηνών τυγχάνει εκμετάλλευσης από ιδιωτική εταιρεία εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου που ανέχεται διαιώνιση της κατάστασης χωρίς να λαμβάνει μέτρα. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος ανέλαβε με παράνομο τρόπο την εξόφληση δανείου ιδιωτικού θεάτρου χωρίς ούτε καν να διασφαλίσει την επ’ ονόματί του μεταβίβαση της κυριότητας του θεάτρου.

Ο Δήμος, σημειώνεται, προχώρησε σε συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία για πώληση σε αυτήν δημοτικού κτήματος στη Λεωφόρο Αθηνών (πρώην Δημοτικό Μέγαρο), ώστε η εταιρεία να το αναπτύξει με το όμορο τεμάχιό της. Η ΕΥ τονίζει πως εξέφρασε επιφυλάξεις ότι η συμφωνία θα άφηνε εκτεθειμένο τον Δήμο. "Όντως, ο Δήμος παραμένει μέχρι σήμερα εγκλωβισμένος σε μία προβληματική συμφωνία", αναφέρει η έκθεση.

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν επέβαλλαν δικαιώματα επαγγελματικής άδειας στον μεγαλύτερο αριθμό των νομικών προσώπων, των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή/και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από δικηγορικά ή/και λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία ή/και γραφεία παροχής γραμματειακών υπηρεσιών, τα οποία έχουν την έδρα τους στα όρια του Δήμου. Όταν, μετά από εισηγήσεις της ΕΥ, επιβλήθηκαν τα δικαιώματα αυτά για τα έτη 2020 και 2021, αυτά αφορούσαν σε 9.232 και 10.162 εταιρείες συνολικού ύψους €2.758.355 και €3.045.755, αντίστοιχα.

Η έκθεση αναφέρει ότι διαπίστωσε αδυναμίες, εκ μέρους του Δήμου, στη διαχείριση/υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους. Τα μέτρα που λάμβανε ο Δήμος, για συμμόρφωση/ανταπόκριση των Αναδόχων με τις υποχρεώσεις τους, δεν ήταν πάντοτε τα κατάλληλα ή/και αποτελεσματικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Δήμος δεν χειρίστηκε έγκαιρα τα θέματα των καθυστερήσεων, ενώ παρέλειψε να αποστείλει προς τους Αναδόχους όλες τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, με τις οποίες να τους υποδεικνύει τον αργό ρυθμό με τον οποίο εκτελούσαν τις εργασίες.

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Δήμος υπέγραψε σύμβαση για την αγορά τριών μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων για το ποσό των €126.000+ΦΠΑ. Από τον έλεγχο που διενήργησε η ΕΥ κατά την παράδοση/παραλαβή τους, διαπιστώθηκε ότι η χωρητικότητα απορριμμάτων σε όγκο ήταν κατά 10% μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη και, κατ΄ επέκταση, ουσιώδη προδιαγραφή, στα έγγραφα του διαγωνισμού. Τα εν λόγω οχήματα παραλήφθηκαν τελικά τον Ιούλιο του 2020 με αποκοπή ύψους €1.890+ΦΠΑ (1,50% της αξίας της σύμβασης), κατά παράβαση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, η οποία δίδει στις Αναθέτουσες Αρχές τη δυνατότητα παραλαβής προμηθειών με μειωμένη τιμή, νοουμένου ότι οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν δεν είναι ουσιώδεις σε σχέση με τις προδιαγραφές ή τους όρους της σύμβασης. Επίσης, παρόλο ότι το ένα εκ των τριών οχημάτων παραδόθηκε με καθυστέρηση, για την οποία θα έπρεπε, με βάση τη σύμβαση, να επιβληθεί αποκοπή του μέγιστου ποσού ρήτρας καθυστέρησης ύψους €1.500, εντούτοις δεν έγινε οποιαδήποτε ανάλογη αποκοπή από την πληρωμή του Αναδόχου.

Υπογραμμίζεται ότι για όλα τα πιο πάνω ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις.

Τα συμπεράσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

"Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί, εξακολουθούν να παρατηρούνται αδυναμίες στην ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας", αναφέρει η έκθεση της ΕΥ, επισημαίνοντας ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες, ως προς τη διαχείριση συμβάσεων του Δήμου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Ακόμη, παρατηρήθηκαν αδυναμίες, ως προς τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, για συμμόρφωση των Αναδόχων στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Τονίζεται ότι συγκεκριμένες αποφάσεις του Δήμου έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ανάθεση και υλοποίηση των έργων, όπως στις περιπτώσεις αξιολόγησης των διαγωνισμών, καθώς και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την επιτυχή εκτέλεση και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση του Δήμου, με ορισμένες πρόνοιες των σχετικών περί δημοσίων συμβάσεων Νόμων, Κανονισμών και Εγκυκλίων.

Γενικές συστάσεις

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι συνιστά την ορθή εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών και την υιοθέτηση στοχευμένων διαδικασιών από μέρους του Δήμου, με σκοπό την εφαρμογή των εισηγήσεών της, καθώς και τη λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένων μέτρων που να βελτιώνουν τη δημόσια λογοδοσία από μέρους του.

Ο Δήμος, στο πλαίσιο της ορθής παρακολούθησης της διαχείρισης των έργων, συνιστάται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή και επιτυχή υλοποίησή τους, τόσο όσον αφορά στην έγκαιρη ολοκλήρωσή τους, όσο και στην ποιοτική τους εκτέλεση, με βάση τις πρόνοιες των σχετικών συμβάσεων.

Επίσης, κατά τον καταρτισμό των εγγράφων των διαγωνισμών, ο Δήμος συνιστάται να σταθμίζει δεόντως όλα τα δεδομένα και να ενεργεί με γνώμονα τη διασφάλιση ικανοποιητικής ευρύτητας συμμετοχής και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, καταλήγει η έκθεση.