Τηλεόραση Ραδιόφωνο
θξυδρ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσίευσε την προηγούμενη βδομάδα έκθεση όπου καταγράφονται ευρήματα, πορίσματα, συμπεράσματα και συστάσεις που προέκυψαν από τον σχετικό έλεγχο/διερεύνηση καταγγελιών, οι οποίες αφορούσαν 32 Κοινοτικά Συμβούλια παγκύπρια, σε σχέση με θέματα δημοσίων συμβάσεων. Σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες καταγγελίες που υποβλήθηκαν για κάθε Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίες δεν αφορούσαν στα ίδια θέματα, ευσταθούσαν στο 100%. Οι εν λόγω καταγγελίες υποβλήθηκαν, και διερευνήθηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία, μεταξύ του 2011 και του 2020.

Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα/συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση:

  • Αδυναμία στην ορθή και τεκμηριωμένη τήρηση των πρακτικών των συνεδριών των Κοινοτικών Συμβουλίων.
  • Παράλειψη να κληθούν όλα τα Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων σε συνεδρίες ή/και παράλειψη ενημέρωσης όλων των Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων για τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
  • Παράλειψη κοινοποίησης στην Ελεγκτική Υπηρεσία, των εγγράφων διαγωνισμών και της προκήρυξης τους από τα Κοινοτικά Συμβούλια, της επίσης παράλειψη κοινοποίησης στην Ελεγκτική Υπηρεσία, της πρόσκλησης για να παρευρεθεί, ως παρατηρητής, στις συνεδρίες αξιολόγησης/κατακύρωσης διαγωνισμών.
  • Απευθείας ανάθεση εργασιών σε Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων ή/και σε συγγενικά πρόσωπα Μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων ή υπαλλήλων των Κοινοτικών Συμβουλίων, καθώς επίσης αγορά προϊόντων από εταιρείες συμφερόντων Μελών των ΚΣ. Απευθείας αγορά υλικών χωρίς τη ζήτηση προσφορών.
  • Καθυστέρηση ή παράλειψη αποστολής των πρακτικών των συνεδριών των Κοινοτικών Συμβουλίων στις Επαρχιακές Διοικήσεις για έλεγχο νομιμότητας – Εκτέλεση εργασιών/έργων, χωρίς έγκριση από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις.
  • Απευθείας ανάθεση εργασιών, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών προκήρυξης διαγωνισμών, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και των αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.
  • Ανάθεση συμβάσεων σε προσφέροντες, οι οποίοι δεν υπέβαλαν τη χαμηλότερη (οικονομικά συμφέρουσα) προσφορά, χωρίς οποιαδήποτε/ επαρκή αιτιολόγηση.
  • Αλλαγή όρων της σύμβασης, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, για την αγορά υδρομετρητών από ΚΣ. Προμήθεια των υδρομετρητών χωρίς δελτίο παραλαβής και χωρίς να έχουν καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα καταγραφής υλικών, αλλοιώσεις στην καταγραφή κατανάλωσης νερού και ύπαρξη παράνομων μετρητών.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης, στο Μέρα Μεσημέρι του ΑΝΤ1, διαπιστώνεται έλλειψη θέλησης αρκετών Κοινοτικών Συμβουλίων να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία.

Σε ερώτηση του Νικήτα Κυριάκου εάν οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν κάποιο αντίκρισμα μέσω αλλαγών που πραγματοποιούνται, ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα της Υπηρεσίας.

«Η Ελεγκτική Υπηρεσία κάνει ελέγχους, βρίσκει σοβαρά ζητήματα και πρέπει να τυγχάνουν αξιολόγησης κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε δει ότι η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία λέει ότι συμφωνούν με τις συστάσεις και λαμβάνονται υπόψη».

Είναι σημαντικό, τόνισε ο κ. Πετρίδης, όλα αυτά που εντοπίστηκαν στην έκθεση για τα Κοινοτικά Συμβούλια, να επιλυθούν προτού ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.