Τηλεόραση Ραδιόφωνο
πρασινη οικο

Μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ η Μάλτα λαμβάνει ​​817 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη μιας πιο ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς, πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

 Η Μάλτα θα επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας της, όπως ορίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Μετά τα σημαντικά επιτεύγματα της Μάλτας κατά τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής θα συμβάλουν περαιτέρω στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη χώρα και θα καταστήσουν την οικονομία πιο καινοτόμο και ανταγωνιστική.

Τα κονδύλια της ΕΕ θα υποστηρίξουν επίσης την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και θα βελτιώσουν τις δεξιότητες των πολιτών, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και σε συνεργασία με την Επιτροπή, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει μια συμφωνία εταιρικής σχέσης, ένα στρατηγικό έγγραφο για επενδύσεις.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της ΕΕ, καθορίζοντας τη στρατηγική και τις επενδυτικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται από κάθε κράτος μέλος.

Επιπλέον, η συμφωνία εταιρικής σχέσης αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση του κράτους μέλους για τη συντονισμένη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής με τη διευκόλυνση της ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η παρούσα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Μάλτα είναι η 21η που εγκρίνεται.