Τηλεόραση Ραδιόφωνο
γερ

Τέλος στο ενδεχόμενο αυξήσεων στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος έβαλε η ΡΑΕΚ, αποφασίζοντας τη διατήρηση των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων του 2023 και για το 2024.

Με ανακοίνωση της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αναφέρει ότι μετά την εξέταση των όλων των εγγράφων και των στοιχείων που είχαν ενώπιον τους, διαπίστωσαν ότι από τις προτεινόμενες προτάσεις διατιμήσεων που υπέβαλε η ΑΗΚ για το έτος 2024, προκύπτει αύξηση περίπου 5,11% στο τελικό τιμολόγιο χρέωσης του καταναλωτή από το έτος 2023. Εντούτοις, με τη διαβαθμισμένη επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2024, κατατέθηκαν στη ΡΑΕΚ νέα στοιχεία που αφορούν το ύψος των διατιμήσεων.

Αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εκτίμησαν ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές αλλά και ότι μέριμνα και καθήκον της ΡΑΕΚ είναι η προστασία των καταναλωτών ηλεκτρισμού ενάντια σε μονοπωλιακές τιμές. 

Παράλληλα εκτιμήθηκε ότι τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη ΡΑΕΚ με την διαβαθμισμένη επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2024, πέραν των προτάσεων διατιμήσεων που υπέβαλε η ΑΗΚ για το έτος 2024, εκ της σημαντικότητας τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη λόγω του θετικού αντικτύπου στο δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα στις τελικές τιμές του ηλεκτρισμού.