Τηλεόραση Ραδιόφωνο
οδοφραγμα
*Κεντρική φωτογραφία αρχείου

Με ανακοίνωση του το Τμήμα Τελωνείου ξεκαθαρίζει για τους κανονισμούς τις Πράσινης Γραμμής μετά και τις αντιδράσεις για τα καύσιμα από τα κατεχόμενα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Τελωνείων στα πλαίσια της εφαρμογής των Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τη διακίνηση εμπορευμάτων δια μέσου των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων στα Μ.Μ.Ε. και Μ.Κ.Δ. πληροφορεί το κοινό με τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με τις εισαγωγικές διατάξεις του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής: «…Δεδομένου ότι η προαναφερόμενη γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται η θέσπιση ειδικών κανόνων για τη διέλευση των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων από τη γραμμή, η δε κύρια αρμοδιότητα για τη θέσπιση των εν λόγω κανόνων ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες περιοχές βρίσκονται προσωρινά εκτός της τελωνειακής και φορολογικής επικράτειας της Κοινότητας και εκτός του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, οι ειδικοί κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν ισότιμο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας της ΕΕ όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση και τις απειλές για τη δημόσια τάξη και των οικονομικών της συμφερόντων καθ’ όσον συνδέονται με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων….»

• Περαιτέρω, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του προοιμίου του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ο κανονισμός σκοπεί να διευκολύνει το εμπόριο και άλλους δεσμούς μεταξύ των προαναφερθέντων περιοχών και των περιοχών που ευρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των κατάλληλων επιπέδων προστασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

• Στον Κανονισμό, στους ορισμούς, άρθρο 1 προβλέπεται: «Η αναφορά με τον παρόντα κανονισμό σε περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αναφορά σε περιοχές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και μόνον.»

• Αναφορικά με την διέλευση προσώπων και την διενέργεια ελέγχου σε πρόσωπα, ο Κανονισμός, στο άρθρο 2, προβλέπει ότι «Η Κυπριακή Δημοκρατία διενεργεί ελέγχους σε όλα τα πρόσωπα που διασχίζουν τη γραμμή, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών και τον εντοπισμό και την πρόληψη οιασδήποτε απειλής της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν επίσης τα οχήματα και τα αντικείμενα που βρίσκονται στην κατοχή των προσώπων που διασχίζουν τη γραμμή»

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6, Παρ.1 του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής: «Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 1969, περί εναρμόνισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις εκπτώσεις φόρου κύκλου εργασιών και τους δασμούς που καταβάλλονται κατά την εισαγωγή στα πλαίσια της διεθνούς διακίνησης επιβατών (1) και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (2) δεν εφαρμόζονται, αλλά τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των προσώπων που διασχίζουν τη γραμμή απαλλάσσονται του φόρου κύκλου εργασιών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει τα 260 EUR ανά άτομο.»

• Σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο, τα καύσιμα δεν θεωρούνται προσωπικές αποσκευές. Απαλλαγή από τον φόρο κύκλου εργασιών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης χορηγείται για τα καύσιμα που περιέχονται σε δεξαμενές καυσίμων τις οποίες μεταφέρουν μηχανοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και σε ποσότητα καυσίμων η οποία παρέχεται σε φορητό δοχείο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα. Η απαλλαγή του φόρου κύκλου εργασιών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τα καύσιμα, δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Τα καύσιμα θεωρείται ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι, μεταξύ άλλων, μεταφέρονται περιστασιακά και όχι συστηματικά.

Οι γενικές αναφορές των δημοσιευμάτων στην ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. περί απαλλαγών εντοπίζονται στα άρθρα 6 και 11 της οδηγίας 74/2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορούν τις απαλλαγές από ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από μια τρίτη χώρα προς την Ε.Ε. και ασφαλώς δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα εμπορεύματα που μεταφέρουν πρόσωπα που διασχίζουν την πράσινη γραμμή μέσω των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης από τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες δεν ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος προς τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου ασκείται τέτοιος έλεγχος, δεδομένου ότι ολόκληρη η Κύπρος αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναστολή της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στο τμήμα της νήσου, όπου η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης του 2003.

Το Τμήμα Τελωνείων αποτελεί τον θεματοφύλακα του σκοπού για τον οποίο έχουν θεσπιστεί οι Κανονισμοί της Πράσινης Γραμμής και εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες τους με μοναδικό σκοπό την πάταξη του λαθρεμπορίου, την διασφάλιση ισότιμης προστασίας και ασφάλειας στο έδαφος της Ε.Ε. καθώς και την αντιμετώπιση των απειλών για την δημόσια τάξη και των οικονομικών συμφερόντων της.