Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει πως, σε ό,τι αφορά στον τομέα διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών, δοθήκαν οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, όπως, μέχρι να καταστεί δυνατή η συνολική αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, ληφθούν σε πρώτη φάση μεσοπρόθεσμα μέτρα.

Τα μέτρα, που αναμένεται να συμβάλουν στην άμεση αντιμετώπιση εμφανών φαινομένων κακοδιαχερίσης, έχουν ως ακολούθως:  

- Σύσταση Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου για εξέταση των συμβάσεων μίσθωσης Τ/κ Περιουσιών που παραχωρήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς. Το εν λόγω μέτρο θα αφορά σε διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων σε εμπορικά ακίνητα σε όλες τις επαρχίες- αρχής γενομένης από την επόμενη βδομάδα-  για έλεγχο περιπτώσεων κακοδιαχείρισης και καταγραφή τυχόν ατασθαλιών υπεκμίσθωσης ή και άλλων παρατυπιών.  

- Ετοιμασία καταλόγου με όλα τα γεωργικά τεμάχια, ο οποίος θα υποβληθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος κατά πόσο οι τ/κ περιουσίες για γεωργική απασχόληση δηλώνονται από δικαιούχους ή υπάρχουν φαινόμενα παράνομης υπεκμίσθωσης.

- Αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες χωρομέτρες ή και εκτιμητές για διεξαγωγή εργασιών, όπως χωρομετρήσεις, καθορισμός εμβαδών και ενοικίων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνομολόγηση νέων συμβολαίων ή/ και εξορθολογισμό όλων των υφιστάμενων συμβολαίων μίσθωσης.

- Όπως έχει αναφερθεί, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται εν αναμονή του δρομολογούμενου πλάνου δράσεων εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της διαχείρισης και των διαδικασιών παραχώρησης των Τ/κ Περιουσιών, που υλοποιείται, βάσει οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί πως η συνολική επίλυση των φαινομένων κακοδιαχείρισης των τ/κ περιουσιών, των παράνομων δραστηριοτήτων και του μη ορθολογικού συστήματος/ μοντέλου παραχώρησης και διαχείρισης τους, θα επιτευχθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, την παροχή των κατάλληλων εργαλείων στον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, καθώς και την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.