Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΣΥΟΠ

Στη δημοσιότητα από σήμερα (28/04) ο τελικός Πίνακας των υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, σε αυτόν λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως των υποψηφίων στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, ώστε να προηγείται ο μικρότερος σε ηλικία, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Με βάση την νομοθεσία, οι επιτυχόντες ΣΥΟΠ υπογράφουν σύμβαση για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών. Σημειώνεται ότι, το ανώτατο όριο ηλικίας μέχρι το οποίο δύναται να υπηρετεί πρόσωπο ως οπλίτης με σύμβαση είναι τα σαράντα δύο (42) έτη.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εξασφάλισαν κατάλληλη σειρά επιτυχίας αλλά δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, θα προσφερθεί πρόσληψη όταν εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως οι πρόνοιες του άρθρου (6)(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2022, νοουμένου ότι ο Τελικός Πίνακας θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη, ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

Για τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ πατήστε εδώ.