Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ΣΥΟΠ

Στις 16 και 17 Μαρτίου θα διεξαχθεί η αθλητική και στρατιωτική δοκιμασία, με σκοπό την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση για εξέταση από την Αθλητική Επιτροπή και την Επιτροπή Στρατιωτικής Δοκιμασίας δεν συνιστά αποδοχή από πλευράς Υπουργείου Άμυνας ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα.

Σημειώνεται ότι η συνολική εξέταση, εξαιρουμένης της Υγειονομικής Εξέτασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/σες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης», και η επιβεβαίωση των απαιτούμενων προσόντων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προστίθεται ότι η αθλητική και στρατιωτική δοκιμασία στο Μακάρειο Στάδιο, στη Λευκωσία θα γίνει την Πέμπτη και Παρασκευή, 16 και 17 Μαρτίου.  

Αναφέρεται ότι κατά την αθλητική και στρατιωτική δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν δελτίο ταυτότητας και πρόσφατη (όχι πέραν των 2 μηνών πριν την ημερομηνία έναρξης της αθλητικής και στρατιωτικής δοκιμασίας) βεβαίωση από ιατρό (το Δελτίο Υγείας των αθλητών δεν θα γίνεται αποδεκτό), ότι δύνανται να συμμετάσχουν στις εν λόγω Δοκιμασίες.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει στην αθλητική δοκιμασία και τη στρατιωτική δοκιμασία χωρίς τα πιο πάνω, δεν θα του/της επιτραπεί η συμμετοχή και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. 

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απαιτούμενη βεβαίωση δεν καλύπτεται στο πλαίσιο ΓεΣΥ καθότι δεν αποτελεί υπηρεσία φροντίδας υγείας.

Αναφέρεται ότι η αθλητική δοκιμασία περιλαμβάνει αγώνισμα 1000μ. με κατώτατο όριο επίδοσης τα  5΄, 15΄΄για άνδρες και 6΄, 43΄΄ για γυναίκες. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας. 

Επισημαίνεται ότι εάν κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος αποχωρήσουν, για οποιοδήποτε λόγο, από το αγώνισμα χωρίς να τερματίσουν ή δεν τερματίσουν εντός του καθορισμένου χρόνου θεωρούνται αποτυχόντες.

Επιπλέον, προστίθεται ότι η στρατιωτική δοκιμασία αφορά τη μεταφορά δύο μεταλλικών κανίστρων στρατιωτικού τύπου, ταυτόχρονα, συνολικού βάρους 20 κιλών έκαστο, για 150μ., χωρίς επαφή με το έδαφος. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας. Κατώτατο όριο επίδοσης για άνδρες και γυναίκες είναι τα 2΄, 00΄΄.

Σημειώνεται ότι εάν ο/η υποψήφιος/α θεωρηθεί αποτυχών/ούσα σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δοκιμασίες αποκλείεται από όλα τα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν στα τηλέφωνα 22807632, 22807713, 1430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].