Τηλεόραση Ραδιόφωνο
στρατιωτες

Το Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη οπλιτών με Σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων από το σύνολο των θέσεων Συμβασιούχων Οπλιτών που εγκρίθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις του Σώματος.

Η Σύμβαση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΜ, είναι για ένα χρόνο, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, για περαιτέρω διαδοχικές περιόδους ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, όπως ήθελε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με ανώτατη συνολική διάρκεια της Σύμβασης μέχρι δέκα (10) έτη, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 6(3) και (4) των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2021.

Στον Τελικό Πίνακα που δημοσιεύεται, λήφθηκε υπόψη η ημερομηνία γεννήσεως των υποψηφίων στις περιπτώσεις ισοβαθμίας, ώστε να προηγείται ο μικρότερος σε ηλικία, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, στους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εξασφάλισαν κατάλληλη σειρά επιτυχίας αλλά δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας στους στη Δύναμη, θα προσφερθεί πρόσληψη όταν εκπληρώσουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ως οι πρόνοιες του άρθρου (6)(3) των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2021, νοουμένου ότι ο Τελικός Πίνακας θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

O Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

Δείτε ΕΔΩ