Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Προς υλοποίηση οδεύει η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022) για σύσταση Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων (ΕΜΕΚ). Η ανάγκη δημιουργίας της συγκεκριμένης Μονάδας δημιουργήθηκε μετά τις κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία, την εφαρμογή και την υλοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1live το Υπουργείο Οικονομικών ως πρώτο βήμα ζητά την αποδέσμευση από τη Βουλή ποσού 100.000  ευρώ για κάλυψη της αγοράς υπηρεσιών νομικού συμβούλου / εμπειρογνώμονα/ υπεύθυνου έργου για την εκπόνηση μελέτης και σχεδίου δράσης για δημιουργία και λειτουργία της Εθνικής Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων. Η συγκεκριμένη μελέτη θα αφορά στην ετοιμασία ολοκληρωμένη πρότασης σε ό,τι αφορά στην ΕΜΕΚ. 

Η ΕΜΕΚ θα διασφαλίσει την πληρέστερη και αποτελεσματική εφαρμογή  των περιοριστικών μέτρων και κυρώσεων στην Δημοκρατία αναλαμβάνοντας ανάμεσα σε άλλα και συντονιστικό ρόλο. Η λειτουργία τέτοιας μονάδας, θα περιλαμβάνει όλα τα θέματα που είναι συναφή με την εφαρμογή των κυρώσεων και των περιοριστικών μέτρων, όπως για παράδειγμα την ενημέρωση του κοινού, και των οικονομικών φορέων για τις υποχρεώσεις και ευχέρειες που τους επιβάλλονται και παρέχονται αντίστοιχα από τα περιοριστικά μέτρα και τις κυρώσεις καθώς και τον εγχώριο συντονισμό και τις διαδράσεις με τις ευρωπαϊκές και άλλες αρμόδιες αρχές. 

Επιπλέον, η ΕΜΕΚ, θα συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες και λειτουργίες των υφιστάμενων επιτροπών, δηλαδή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Κυρώσεων (ΣΕΟΚ) και της Μονάδας Εφαρμογής Κυρώσεων καθώς θα δημιουργήσει νέες λειτουργίες  όπως η γενική εποπτεία εφαρμογής οικονομικών κυρώσεων και η γενική παρακολούθηση της εφαρμογής τους από υπηρεσίες όπως για παράδειγμα από το Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Εμπορίου -Κλάδος έκδοσης αδειών εισαγωγής/ εξαγωγής. 


Εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΜΕΚ


-Να απευθύνεται σε κάθε υπουργείο ή τμήμα αυτού ή ανεξάρτητη υπηρεσία καθώς και στις εποπτικές αρχές που καθορίζονται στους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους και να ζητά ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των κυρώσεων και των περιοριστικών μέτρων που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητάς τους.


- Να συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία ως προς τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων στη Δημοκρατία και να αποστέλλει οιαδήποτε στοιχεία που αφορούν παρεκκλίσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση των θεσμών της EE και των υπόλοιπων κρατών μελών της EE.


-Να ενημερώνει την κάθε αρμόδια υπηρεσία/υπουργείο, αναλόγως της θεματικής, για την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σε σχετικές ευρωπαϊκές πλατφόρμες βάσης δεδομένων όπως για παράδειγμα την FSOR για δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν άτομα ή οντότητες που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων ή την ESMA σε σχέση με ελλιμενισμό πλοίων.


-Να διαβιβάζει προς τον γενικό εισαγγελέα πληροφορίες για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση των κυρώσεων που λαμβάνονται από Αρχές της EE ή και τρίτων χωρών.


-Να διαβιβάζει ερωτήματα που λαμβάνονται από αρχές του εξωτερικού που σχετίζονται με την εφαρμογή των κυρώσεων προς τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, οι οποίες θα έχουν υποχρέωση να συλλέγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την εν λόγω πληροφόρηση και να τη διαβιβάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτό με τη σειρά του στις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού.


-Να συγκαλεί συσκέψεις με εκπροσώπους των αρμοδίων υπουργείων ή τμημάτων αυτών ή ανεξάρτητων υπηρεσιών και εποπτικών αρχών με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την επιβολή κυρώσεων και επίλυση θεμάτων όταν προκύπτουν.