Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €349 εκατ. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανακοίνωσε το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, σε σύγκριση με ζημιά €19 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2022. Για το τρίτο τρίμηνο του 2023 κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €129 εκατ., αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €572 εκατ., αυξημένα κατά 144% σε ετήσια βάση και κατά 9% το γ’ τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν στα €224 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, καλύπτοντας το 90% των  συνολικών λειτουργικών εξόδων.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ήταν αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας αντισταθμίζουν εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις. Υπήρξε επίσης μείωση δείκτη κόστους προς έσοδα στο 31%, σε σύγκριση με 54% τον προηγούμενο χρόνο.

Τα κέρδη ανά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της εταιρείας ήταν ύψους €0,78 για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, εκ των οποίων €0,29 για το γ’ τρίμηνο 2023.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε στα €1,6 δις, παρά το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα €9,9 δις, περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, καθώς οι αποπληρωμές συνεχίζουν να αντισταθμίζουν τον νέο δανεισμό.

Το ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) προς δάνεια ανήλθε στο 3,5% (0,8% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 6 ε.μ. σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ ανήλθε στο 77%.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (υπολογισμένος για εποπτικούς σκοπούς εξαιρουμένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 15,2% και 20,4%3 αντίστοιχα

Συμπεριλαμβανομένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2023, μειωμένων για σχετική πρόβλεψη για μέρισμα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 15,8% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 21,0%.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε επίσης οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 345 μ.β. για το εννιάμηνο, εκ των οποίων περίπου 125 μ.β. το γ’ τρίμηνο 2023.

Η καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ήταν ύψους €19.3 δις, αυξημένη κατά 3% σε ετήσια βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Η Τράπεζα κατέγραψε υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €9.6 δις τοποθετημένα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

«Έχουμε επιτύχει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος για συνέχιση της δημιουργίας αξίας και παροχής σταθερής απόδοσης προς τους μετόχους. Κατά το εννιάμηνο, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €349 εκατ. που ισοδυναμούν με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.6%, υποστηριζόμενα από τα ισχυρά έσοδα», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου.

Σημείωσε ότι τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €796 εκατ. εκ των οποίων €572 εκατ. προέρχονται από καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία είναι υψηλότερα από τα διπλάσια σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων και το χαμηλό κόστος καταθέσεων.

Ανέφερε ακόμα ότι ο ισολογισμός της Τράπεζας χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα, ισχυρή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και ισχυρή κεφαλαιακή θέση. «Το γεγονός ότι, περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών περιουσιακών μας στοιχείων είναι τοποθετημένα σε μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες, μας επιτρέπει να επωφελούμαστε σημαντικά από την αύξηση των επιτοκίων, ενώ η καταθετική μας βάση συνέχισε να αυξάνεται», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ανήλθε σε 3,5%, παραμένοντας ευθυγραμμισμένο με τον στόχο του Συγκροτήματος, με τον δείκτη κάλυψης ΜΕΔ να ανέρχεται σε 77%. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 58 μ.β. παρέμεινε επίσης ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του Συγκροτήματος για το 2023.

Σημείωσε ακόμα ότι τον Οκτώβριο του 2023, η Moody's αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας σε επενδυτική βαθμίδα έπειτα από 12 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το Συγκρότημα, ενός ισχυρού, καλά κεφαλαιοποιημένου οργανισμού με βιώσιμη κερδοφορία.

«Με το γ’ τρίμηνο 2023 να αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων, η απόδοση του Συγκροτήματος είναι σημαντικά υψηλότερη από τους στόχους που θέσαμε για το 2023 και παρά την αναμενόμενη εποχικότητα κατά το δ’ τρίμηνο 2023, αναμένουμε η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) για το 2023 να υπερβεί σημαντικά τον στόχο που θέσαμε για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 17%. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας προς τους μετόχους μας, και παράλληλα στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», ανέφερε.

Ο κ. Νικολάου εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας που είναι διαφοροποιημένο και παρέχει εισοδήματα από πολλές πηγές, όπως από τόκους, από θυγατρικές εταιρείες της τράπεζες κ.α. Πρόσθεσε ότι η Τράπεζα έχει αρκετά καλή ρευστότητα, δεν έχει πολλές επενδύσεις σε ομόλογα και είναι πολύ μπροστά στο θέμα της ψηφιακής μεταμόρφωσης.

Σημείωσε ακόμα ότι τα νέα δάνεια στην Κύπρο δεν έχουν μειωθεί ιδιαίτερα, αφού ωριμάζει σταδιακά στο μυαλό του κόσμου ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σύντομα στα πολύ χαμηλά επιτόκια που υπήρχαν προηγουμένως. Σημειώθηκε επίσης ότι ήταν αυξημένες και οι πρόωρες αποπληρωμές δανείων.

Απαντώντας σε ερώτηση η εκτελεστική Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης της Τράπεζας, Ελίζα Λειβαδιώτου, ανέφερε ότι παρακολουθούν στενά το θέμα της εξυπηρέτησης των δανείων καΙ δεν βλέπουν κανένα σημάδι ανησυχίας για νέα ΜΕΔ.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι περίπου το 22% των δανείων είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας και δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Ωστόσο, σημείωσε ότι με την αύξηση των καταθετικών επιτοκίων και αυτά τα δάνεια θα έχουν αυξήσεις.

Ανέφερε, ακόμα, ότι η Τράπεζα διαθέτει διάφορα καταθετικά προϊόντα, με επιτόκιο μέχρι 3%, και ενδεχομένως μεγαλύτερο ρίσκο, ωστόσο οι πλείστοι πελάτες κρατούν τα λεφτά τους στους τρεχούμενούς τους λογαριασμούς. Σημείωσε ότι περισσότερες καταθέσεις προέρχονται από Κύπριους.

Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις δανείων αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν πολλές αναδιαρθρώσεις, αλλά περισσότερες επαναδιαπραγματεύσεις.

Ο κ. Νικολάου είπε ότι η Τράπεζα έχει επαναδιαπραγματευτεί τους όρους κάποιων δανείων ύψους δισεκατομμυρίων. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν μπορούν να μειώσουν τα επιτόκια απλά για να ικανοποιήσουν τη κοινή γνώμη γιατί δεν επιτρέπουν οι επόπτες κάτι τέτοιο.

Ικανοποίηση για τα υπό επεξεργασία νομοσχέδια για τις εκποιήσεις

Όσον αφορά τα νομοσχέδια για τις εκποιήσεις που ετοιμάζονται από την Κυβέρνηση και προωθούνται στη Βουλή, ο κ. Νικολάου είπε ότι ως Σύνδεσμος Τραπεζών έχει αλληλογραφία με το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα.

Εξέφρασε την άποψη ότι αν τα νομοσχέδια δεν αλλάξουν δραματικά από τη Βουλή, δημιουργούν ένα πλαίσιο που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί την Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτό που τους ανησυχεί είναι ο χρόνος που θα χρειάζεται για να επιλυθεί μια διαφορά. Ανέφερε ότι αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως, κάτι που παίρνει περίπου τρεις μήνες, θα ήταν προτιμότερο από το να οδηγηθεί στα δικαστήρια η διαφορά, χωρίς να είναι γνωστό πόσο θα διαρκέσει η υπόθεση.

Ερωτηθείς για το θέμα συνεργειών-εξαγορών μεταξύ των Τραπεζών, ο κ. Νικολάου είπε ότι αν είναι κάτι που θα προσθέσει αξία στους μετόχους σίγουρα θα το εξετάσουν.

Ανταμειβή στο προσωπικό

Όσον αφορά το προσωπικό ανέφερε ότι η Τράπεζα θα ανταμείψει φέτος το προσωπικό της, δεδομένου ότι θα πετύχει στόχους κερδοφορίας μέχρι το τέλος του χρόνου, ωστόσο είπε ότι δεν είναι υπέρ της αυτόματης και επαναλαμβανόμενης αύξησης του κόστους του προσωπικού. Το προσωπικό θα πάρει το 75% της ετήσιας προσαύξησης που είναι μια αύξηση 10 -15% περίπου, είπε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι μια άλλη μερίδα γύρω στο 1/3 του προσωπικού θα πάρει και μπόνους, αναλόγως της αξιολόγησης που έχουν.

Όσον αφορά Σχέδια Εθελούσιας Εξόδου είπε ότι αυτά δεν θα γίνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο στο παρελθόν, αλλά για ανανέωση του προσωπικού, ώστε αυτό να είναι ενδεχομένως πιο εξειδικευμένο και μικρότερης ηλικίας.