Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Τρία τροποποιητικά νομοσχέδια προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων.

Η υπό αναφορά Οδηγία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) στις 8 Δεκεμβρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης εναρμόνισης για τα κράτη μέλη την 29η Δεκεμβρίου 2023. 

Για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία, το ΥΠΟΙΚ έχει ετοιμάσει τρία τροποποιητικά νομοσχέδια. Πρόκειται για τον περί Διαχειριστών Πιστώσεων και Αγοραστών Πιστώσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2023, τον περί Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμο του 2023 και τον περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμο του 2023.

Το ΥΠΟΙΚ δημοσίευσε τα νομοσχέδια για σκοπούς δημόσιας διαβούλευσης με τους συμμετέχοντες στην αγορά με στόχο τη λήψη σχολίων μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

Στόχος η ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ

Η εν λόγω Οδηγία αποτελεί συνέχεια των σημαντικών μέτρων που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία έτη στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), για τη στήριξη της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ στην Ένωση (ΕΕ) κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι η πώληση τέτοιων δανείων δεν υπονομεύει τα δικαιώματα των δανειοληπτών. 

H Οδηγία είναι μέρος του πακέτου μέτρων του Συμβουλίου της ΕΕ για την «Ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω της εξάλειψης των αδικαιολόγητων εμποδίων στη διαχείριση δανείων από τρίτους και στη μεταβίβαση δανείων» και την «Ταχεία εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση επί εξασφαλίσεων».