Τηλεόραση Ραδιόφωνο
τρ6

Το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την προώθηση μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με αφορμή την έκθεση Προόδου της Δημοκρατίας, από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίζει να εργάζεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, για την προώθηση μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε πρακτικό/υπηρεσιακό  επίπεδο, για τη διασφάλιση της νομιμότητας και ενίσχυσης της Κύπρου ως σύγχρονου χρηματοοικονομικού κέντρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Έκθεση Προόδου, σημειώνει η ανακοίνωση, αναφέρει ότι οι κυπριακές Αρχές έλαβαν περαιτέρω μέτρα με στόχο την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τις συστάσεις της FATF σε σχέση με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών σε εικονικά νομίσματα και τις εξουσίες των ερευνητικών και διωκτικών αρχών, ωστόσο παραμένουν ακόμη μέτριες ελλείψεις.

Αναφέρεται επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει λάβει αριθμό μέτρων για την αξιολόγηση και μείωση των κινδύνων στον τομέα των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ) με ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και επισημαίνεται η ουσιαστική πρόοδος στον καθορισμό και έλεγχο των Παρόχων Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ), η οποία πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Σημειώνεται, ταυτόχρονα, ότι τα μέτρα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως.