Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Στην απόφαση πως η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού, στις πληροφορίες των  Πραγματικών Δικαιούχων των Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων,  είναι παράνομη  προχώρησε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την εξέταση συγκεκριμένων υποθέσεων  σχετικά με την Πέμπτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, που μεταφέρθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί.

«Η δημόσια πρόσβαση, δηλαδή του ευρύτερου κοινού, στις πληροφορίες των Ατόμων - Πραγματικών Δικαιούχων των Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, που έχουν την έδρα τους στην επικράτεια κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα του Σεβασμού στην Ιδιωτική Ζωή κάθε τέτοιου Ατόμου, το οποίο κατοχυρώνεται στο Άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα συνιστά επέμβαση στο Άρθρο 8 του Χάρτη, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»

Το δικαστήριο της  ΕΕ με τελεσίδικο τρόπο,  χαρακτηρίζει τη πρόνοια της γνωστής ως Πέμπτης Οδηγίας νομικά ανίσχυρη, ακόμη και στην περίπτωση που σκοπός είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο Κυπριακός σύνδεσμός εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων, κατόπιν συμβουλής των νομικών του συμβούλων, του δικηγορικού γραφείου Λ.Παπαφιλίππου και ΣΙΑ ΔΕΠΕ, καλεί  παράλληλα  το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε σχετική εισήγηση για τροποποίηση της Κυπριακής Νομοθεσίας ούτως ώστε να συνάδει με την πιο πάνω σημερινή Απόφαση του ΔΕΕ, ενώ παράλληλα καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα με την παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και των αρμοδίων Κρατικών Οργάνων.