Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη μετά τη φορολογία €109 εκατομμυρίων παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου το εννιάμηνο του 2022, αλλά ταυτόχρονα με την απορρόφηση του μη επαναλαμβανόμενου κόστους του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης (ΣΕΑ) του προσωπικού τελικά κατέγραψε μικρές ζημιές ύψους €9 εκατ.

Η υλοποίηση του ΣΕΑ είχε ως αποτέλεσμα η αποδοτικότητα της τράπεζας να βελτιωθεί με τον δείκτη κόστους προς έσοδα της τράπεζας να υποχωρεί στο 47% το τρίτο τρίμηνο (54% εννιάμηνο).

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) υποχώρησε στο 4,5% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ παρουσίασε σημαντική αύξηση επιτοκιακών εσόδων λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενδεικτικά τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα το εννιάμηνο κατέγραψαν αύξηση 19% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία και πριν το ΣΕΑ διαμορφώθηκαν στα €109 εκατ.

Ο νέος δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,7 δισ., υπερβαίνοντας μάλιστα και την αντίστοιχη περίοδο προ του κορωνοϊού, ενώ οι καταθέσεις, κυρίως από Κύπριους, παρουσίασαν αύξηση €1,3 δισ.

«Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά», ανέφερε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Όπως είπε, τα κύρια μηνύματα των αποτελεσμάτων είναι τα κέρδη μετά τη φορολογία ήταν €109 εκατ. πριν το κόστος του ΣΕΑ εκ των οποίων τα €50 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο.

Ο κ. Νικολάου είπε ακόμη ότι ο δείκτης απόδοσης ενσώματων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 11,7% το τρίτο τρίμηνο του έτους, υπερβαίνοντας τον στόχο του 10% για όλο το χρόνο, ενώ η τράπεζα υπερέβη τον στόχο για μείωση του δείκτη ΜΕΧ στο 5% μέχρι το τέλος του έτους.

Σε σχέση με την καταβολή μερίσματος, ο κ. Νικολάου είπε πως η τράπεζα βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με την ΕΚΤ για το θέμα. «Θεωρούμε ότι επιτυγχάνουμε με το παραπάνω ό,τι υποσχόμαστε και θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για ολόκληρο το χρόνο με σκοπό να καταβάλουμε μέρισμα το 2023», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Νικολάου είπε πως δεν υπάρχει απόλυτο εχέγγυο όσον αφορά την εποπτική έγκριση για την διανομή μερίσματος. «Τα αποτελέσματα δημιουργούν κάποια προσδοκία και αυξημένες πιθανότητες με βάση τις οποίες θα ζητήσουμε την έγκριση για διανομή», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε ακόμη το τρίτο τρίμηνο ως καλό όσον αφορά την απόδοση της τράπεζας, λέγοντας ότι καταδεικνύει το διαφοροποιημένο της μοντέλο, ενώ επεσήμανε πως η τράπεζα ολοκλήρωσε το ΣΕΑ, είχε κάνει τρεις πωλήσεις πακέτων δανείων, χωρίς να «καίει» κεφάλαια, καθώς δείκτης CET1 παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1, αναπροσαρμοσμένος για το Helix 3) διαμορφώθηκε στο 14,75% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 19,8%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ βρίσκεται στο 63%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα στο εννιάμηνο διαμορφώθηκαν στα €234 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε τριμηνιαία βάση και αύξηση 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντανακλώντας την θετική επίπτωση από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Πλέον η τράπεζα αναβάθμισε τον στόχο της για όλο το 2022 σε επιτοκιακά έσοδα στα €350 εκατ. από €320 εκατ, που ήταν η προηγούμενη καθοδήγηση.

Αύξηση 11% παρουσίασαν σε ετήσια βάση και τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €142 εκατ το εννιάμηνο του 2022 σε σύγκριση με €128 εκατ. τη αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το σύνολο των εξόδων το εννιάμηνο διαμορφώθηκε στα €281 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 1% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων τα €146 εκατ (μείωση 4% ετήσια και 8% σε τριμηνιαία βάση) σε έξοδα προσωπικού. Ο καθαρός δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 54% το εννιάμηνο, επιτυγχάνοντας τον στόχο για όλο το 2022, ενώ ο νέος στόχος διαμορφώθηκε στο περίπου 50%.

Εξάλλου για το εννιάμηνο οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €59 εκατ. εκ των οποίων €36 εκατ, σε προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022, οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €18,8 δις παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν €1,3 δις ή 7% σε σύγκριση με το τέλος του 2021. Οι καταθέσεις της τράπεζας σε Κεντρικές Τράπεζες διαμορφώθηκε στα €9,83 δις το εννιάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Στις καταθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και €2,95 δις που η τράπεζα έχει αντλήσει από την ΕΚΤ μέσω των στοχευμένων πράξεων μακροχρόνιας χρηματοδότησης (ΤLTRO). Σύμφωνα με την τράπεζα, η καθαρή ρευστότητα ανέρχεται στα €6,9 δις (εξαιρουμένων των TLTRO), κάτι που θα ευνοήσει τα έσοδα από περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες διαμορφώθηκαν στα €10 δις, παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το τέλος του 2021. Έτσι ο δείκτης των καθαρών δανείων έναντι των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 54%.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, το σύνολο των ΜΕΧ, αναπροσαρμοσμένα για το Helix 3 διαμορφώθηκαν στα €467 εκατ. και αντιστοιχούσαν στο 4,5%, επιτυγχάνοντας νωρίτερα τον στόχο για μείωσή τους στο 5% μέχρι το τέλος του έτους.

Εξάλλου, το απόθεμα ακινήτων της τράπεζας στο ενιάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στο €1,08 δις, παρουσιάζοντας μείωση 3% σε σύγκριση με €1,1 δις στο τέλος του, ενώ το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και κρατικών αξιογράφων ανήλθε στα €2,46 δις παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το τέλος του 2021.