Τηλεόραση Ραδιόφωνο
searching

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομ. 2.2.2024, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα 1.3.2024 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορίστηκε ως ο Εθνικός Συντονιστής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά  με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (Κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες – Digital Services Act), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 49 του ίδιου Κανονισμού.

Η απόφαση επίσης, ορίζει την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού.

Σκοπός του Κανονισμού, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από τις 17.2.2024 σε όλα τα κράτη-μέλη, είναι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος, εισάγοντας μέτρα και θεσπίζοντας υποχρεώσεις των διαδικτυακών πλατφόρμων με στόχο την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών και την δημιουργία ενός έμπιστου και ασφαλούς διαδικτυακού τοπίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ανηλίκων με την υποχρέωση των πλατφόρμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανήλικους να προσφέρουν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας.

Σημειώνεται ότι η θέσπιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, εκκρεμεί.