Τηλεόραση Ραδιόφωνο
θξυδρ

Η Νομική Υπηρεσία δεν είχε την εξουσία να προχωρήσει σε καταβολή αποζημίωσης ύψους €0,7 εκατ. προς εταιρεία μεταφορών χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σημειώνοντας ότι εγείρεται θέμα παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Στον έλεγχο της Νομικής Υπηρεσίας που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρεται ότι η Νομική Υπηρεσία συμφώνησε σε εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή €700.000 σε εταιρεία οδικών μεταφορών που επιδοτείτο από το κράτος μέχρι το 2010 για την εκτέλεση τακτικών γραμμών σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Όπως σημειώνεται στην ειδική έκθεση με θέμα «Έλεγχος Νομικής Υπηρεσίας», το 2013 η εταιρεία καταχώρισε αγωγή, αξιώνοντας από τη Δημοκρατία ποσό €806.569, στο πλαίσιο της οποίας η Δημοκρατία υπέβαλε ανταπαίτηση ύψους €539.541.

«Εκφράσαμε την άποψη ότι η απόφαση της ΝΥ για καταβολή του ποσού των €700.000 και εγκατάλειψη των ανταπαιτήσεων της Δημοκρατίας ήταν ετεροβαρής εναντίον της Δημοκρατίας και, κυρίως, εγείρει θέμα παράνομης κρατικής ενίσχυσης προς την εταιρεία και σε συνδεδεμένη της εταιρεία», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, προσθέτοντας ότι η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ), στην οποία τέθηκε το θέμα, συμφώνησε με την Υπηρεσία μας και επισήμανε μάλιστα ότι, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ, ακόμη και τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να εξετάζουν τη νομιμότητα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη μέλη.

«Σημειώνουμε ότι, ακόμη και εάν υπήρχαν στοιχεία που θα καταδείκνυαν τη λογικότητα του καταβληθέντος ποσού των €700.000, η ΝΥ δεν είχε εξουσία να συμφωνήσει καταβολή του ποσού χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ρητά προβλέπει το άρθρο 9Α(β) του Περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου (Ν.30(I)/2001)», αναφέρει η ΕΥ, προσθέτοντας ότι μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης, η ΕΕΚΕ δεν είχε εκδώσει Απόφαση για ανάκτηση των παρανόμως καταβληθεισών κρατικών ενισχύσεων με βάση το άρθρο 18 (1) του περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου (Ν.30(Ι)/2001).

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Νομική Υπηρεσία σε επιστολή προς την ΕΕΚΕ εξέφρασε μεταξύ άλλων τη θέση ότι «η εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα να καταλήγει σε συμβιβασμούς δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και συνεπώς κάθε τέτοια προσπάθεια ελέγχου είναι ανεπίτρεπτη. Μάλιστα σε επόμενη επιστολής της προς την ΕΕΚΕ, η ΝΥ χαρακτήρισε τις απόψεις της ως θεσμική αμετροέπεια».

Μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι από τον Δεκέμβριο του 2015, η ΝΥ λαμβάνει υπηρεσίες από συγκεκριμένο Νομικό Οίκο του εξωτερικού, για τις οποίες μέχρι και τις 31.12.2021, δεν κατέβαλε τον οφειλόμενο ΦΠΑ ύψους €2,7 εκατ., στο Τμήμα Φορολογίας, θέμα που υποδείξαμε και σε προηγούμενη Έκθεσή μας.

«Εισηγηθήκαμε τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου και λήψη των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών, σύμφωνα με τους περί ΦΠΑ Γενικούς Κανονισμούς, όπως έχουν τροποποιηθεί», αναφέρεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ακόμη περίπτωση όπου πρόσωπο με Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών μετατράπηκε στη συνέχεια σε υπάλληλο με καθεστώς απασχόλησης αορίστου χρόνου, μια μετατροπή που έγινε με τη συμπλήρωση 29 μηνών απασχόλησης αντί 30 που καθορίζονται στην νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥ συνέστησε τη συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες που καθορίζονται στις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου.