Τηλεόραση Ραδιόφωνο

Οι επιλογές οπλιτών για τα γραφεία του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ και τις λέσχες της ΕΦ γίνονται με ασαφή, μη καταγεγραμμένα, κριτήρια, όπου φαίνεται να διαδραμάτιζαν ρόλο άλλα χαρακτηριστικά, όπως το οικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών των οπλιτών, οι σχέσεις τους με γνωστά άτομα ή αξιωματούχους ή υπαλλήλους του ΓΕΕΦ και του ΥΠΑΜ, καθώς και η κοινωνική τους θέση, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεσή της με τίτλο «Έλεγχος διαδικασίας τοποθέτησης οπλιτών σε ευνοϊκές θέσεις» που αναρτήθηκε τη Δευτέρα στην ιστοσελίδα της/

Η ΕΥ καλεί να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούν όσοι καλούνται να υπηρετήσουν στα γραφεία του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, καθώς και στις Λέσχες της ΕΦ, καθώς και κατά το δυνατό διάφανη και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής.

Αναφέρει ότι παρόλο που δεν υπήρχαν καθορισμένα κριτήρια για επιλογή των οπλιτών που αποσπώνται και μετατίθενται στις Λέσχες, η ΕΥ προχώρησε σε μελέτη ορισμένων χαρακτηριστικών των ατόμων που έχουν υπηρετήσει στη Λέσχη Εθνικής Φρουράς (ΛΕΦ) Λευκωσίας τα τελευταία τέσσερα έτη.

Διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον το 21% των οπλιτών που υπηρέτησαν σε αυτές τις θέσεις το 2022, έχει τουλάχιστον ένα γονέα με εισοδήματα άνω των €100.000 ετησίως και ότι το 38% των οπλιτών που υπηρέτησαν σε αυτές τις θέσεις το 2022 αποφοίτησαν από επτατάξιο (ιδιωτικό) σχολείο, κάτι που επίσης υποδηλώνει το οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειάς τους.

 Η ΕΥ σημειώνει ότι με βάση στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των μαθητών μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.

Αναφέρει ότι μόνο η οικογένεια ενός από τους υπό αναφορά οπλίτες ήταν λήπτης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και ότι ένας οπλίτης ενδέχεται να έχει περισσότερα από ένα από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.

Τα πιο πάνω ποσοστά ήταν αρκετά μειωμένα το 2020, ενώ δεν παρουσίασαν σημαντική διακύμανση κατά τα υπόλοιπα έτη, αναφέρει η ΕΥ. Στην έκθεση αναφέρεται επίσης πως 13 οπλίτες έχουν γονέα που εργάζεται στον Κυπριακό Στρατό ή στο ΥΠΑΜ. Άλλοι τρεις οπλίτες είναι παιδιά κρατικών αξιωματούχων και δύο από τους πιο πάνω οπλίτες ήταν αδέλφια, που δεν εκπλήρωναν ταυτόχρονα τη θητεία τους (2019 και 2022 ΕΣΣΟ), οπότε δεν αιτιολογείται η υπηρεσία στην ίδια Μονάδα, στη βάση του Άρθρου 38 του περί ΕΦ Νόμου, διευκρινίζει η ΕΥ.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΦ πληροφόρησε την ΕΥ ότι το βασικό κριτήριο είναι η επιλογή κατάλληλου προσωπικού για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της Λέσχης.

Διευκρινίζεται ότι κάθε χρόνο υπηρετούν στη ΛΕΦ περίπου 24 άτομα, από τους οποίους οι επτά τοποθετούνται στο κυλικείο του ΥΠΑΜ-ΓΕΕΦ, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν στη Λέσχη για τη λειτουργία του εστιατορίου.

Συνήθως, αυτοί που τοποθετούνται στο κυλικείο, παραμένουν εκεί για όλη την περίοδο της θητείας τους.

Επίσης ο αρχηγός ΓΕΕΦ πληροφόρησε την ΕΥ ότι οι οπλίτες που τοποθετούνται στη ΛΕΦ Λευκωσίας, εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ της Λέσχης και του Κυλικείου ΥΠΑΜ - ΓΕΕΦ, με μέριμνα του Διοικητή της ΛΕΦ. Συνεπώς, οι θέσεις του κυλικείου πρέπει να καλύπτονται από το σύνολο των οπλιτών της ΛΕΦ Λευκωσίας διαδοχικά.

 Στην έκθεση αναφέρεται πως η ΕΥ αν και συμφωνεί με την πιο πάνω αρχή, διαπιστώνει ότι στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει, αλλά οι οπλίτες που τοποθετούνται στο κυλικείο, συνήθως παραμένουν εκεί για όλη την περίοδο της θητείας τους.

Από στοιχεία που μελέτησε η ΕΥ προκύπτει ότι το καθεστώς των νυχτερινών υπηρεσιών και εξόδων των υπό αναφορά οπλιτών, σε σχέση με τους οπλίτες που υπηρετούν στο στρατόπεδο του Τάγματος Στρατηγείου, είναι πιο ευνοϊκό, αλλά και γενικότερα σε σχέση με την τυπική υπηρεσία στην ΕΦ, όπου συνήθως οι οπλίτες υπηρετούν σε σκοπιές του στρατοπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, πέραν αυτών σε φυλάκια της ΕΦ.

Όπως πληροφόρησε την ΕΥ ο Αρχηγός ΓΕΕΦ, για τους οπλίτες που υπηρετούν στα κεντρικά γραφεία του ΥΠΑΜ – ΓΕΕΦ, το ΓΕΕΦ λαμβάνει υπόψη του διάφορους παράγοντες, όπως το ωράριο που προκύπτει από τα καθήκοντα που ανατίθενται στους οπλίτες στις συγκεκριμένες θέσεις, η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Τάγματος Στρατηγείου από το κυρίως κτήριο του ΓΕΕΦ και η μη διαθεσιμότητα χώρων διαμονής οπλιτών σε αυτό.

Όσον αφορά τους οπλίτες της ΛΕΦ Λευκωσίας, ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε διάκριση κατά το σύνολο της θητείας μεταξύ των υπηρετούντων στο κυλικείο ΥΠΑΜ και στο εστιατόριο της ΛΕΦ, όσον αφορά στις νυχτερινές υπηρεσίες και τις εξόδους των οπλιτών, γεγονός που είναι σε αντίθεση με τα όσα αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα.

Η ΕΥ προβαίνει σε σύσταση όπως εξεταστεί ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και εξόδων διανυκτέρευσης των οπλιτών που υπηρετούν στα γραφεία του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, καθώς και στο κυλικείο της ΛΕΦ Λευκωσίας, ώστε να συνάδει, κατά το μέγιστο δυνατό, με τα ισχύοντα για τους υπόλοιπους οπλίτες της ΕΦ, ώστε να μη δημιουργούνται αισθήματα αδικίας και άνισης μεταχείρισης.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΦ, αναφέρεται στην έκθεση, πληροφόρησε ότι η σχετική Πάγια Διαταγή θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να καθορίζεται ο αριθμός εξόδων διανυκτέρευσης των οπλιτών που υπηρετούν στα γραφεία του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, καθώς και στα κυλικεία της ΛΕΦ Λευκωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας των Γραφείων – στρατιωτικών Λεσχών.

Στα γενικά συμπεράσματά της η ΕΥ αναφέρει πως η πρακτική που εφαρμοζόταν για επιλογή των οπλιτών που τοποθετούνταν στα κεντρικά γραφεία του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, είναι σε πλήρη αντίθεση με τη διακηρυχθείσα αρχή του ΓΕΕΦ, όπως παρατίθεται στην Εισαγωγή της έκθεσης η οποία κάνει λόγο σε αξιοκρατία, ισονομία, μετρήσιμα κριτήρια και αδιάβλητες διαφανείς διαδικασίες.

Όπως προκύπτει, οι επιλογές γίνονται με ασαφή, μη καταγεγραμμένα, κριτήρια, όπου φαίνεται να διαδραμάτιζαν ρόλο άλλα χαρακτηριστικά, όπως το οικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών των οπλιτών, οι σχέσεις τους με γνωστά άτομα ή αξιωματούχους ή υπαλλήλους του ΓΕΕΦ και του ΥΠΑΜ, καθώς και η κοινωνική τους θέση. Παράλληλα, οπλίτες που διέθεταν κατάλληλα προσόντα για υπηρεσία στις Λέσχες και εξέφρασαν σχετικό ενδιαφέρον, τοποθετήθηκαν σε Μονάδες που, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν διέθεταν καν μαγειρεία.

Στις γενικές συστάσεις η ΕΥ καλεί να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν όσοι καλούνται να υπηρετήσουν στα γραφεία του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, καθώς και στις Λέσχες της ΕΦ, καθώς και κατά το δυνατό διάφανη και αξιοκρατική διαδικασία επιλογής.

Καλό θα ήταν να δίνεται προτεραιότητα σε οπλίτες σωματικής ικανότητας Ι-3 και Ι-4, εφόσον η πάθηση δεν επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατίθενται, έτσι ώστε η ΕΦ να μην στερείται από αξιόμαχους οπλίτες. Τέλος, καλείται να εξεταστεί ο τρόπος καθορισμού των υπηρεσιών και εξόδων διανυκτέρευσης των οπλιτών αυτών, ώστε να συνάδει, κατά το μέγιστο δυνατό, με τα ισχύοντα για τους υπόλοιπους οπλίτες της ΕΦ, ώστε να μη δημιουργούνται αισθήματα αδικίας και άνισης μεταχείρισης.