Τηλεόραση Ραδιόφωνο
υπεσ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνοντας πως στο πλαίσιο εξορθολογισμού της διαχείρισης των Τ/κ Περιουσιών, σε σχέση με την παραχώρηση ή και αξιοποίησή τους, αλλά και ενίσχυσης της διαφάνειας και αξιοκρατίας, έχουν σημειωθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα, στη βάση μέτρων που έχουν ληφθεί κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου:

(α) Διενέργεια Ελέγχων σε συμβάσεις μίσθωσης T/κ περιουσιών που έχουν παραχωρηθεί για επαγγελματική χρήση.

Από τον αριθμό των 540 ελέγχων που διενεργήθηκαν από τον μήνα Αύγουστο μέχρι και τις 15/09/2023, διαπιστώθηκε ότι 58 περιπτώσεις αποδεδειγμένα παραβιάζουν τους όρους σύμβασης, ενώ ένας αριθμός 69 συμβάσεων μίσθωσης χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης σε ό,τι αφορά στο καθεστώς κατοχής και χρήσης τους. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι των Κλιμακίων συνεχίζονται, με στόχο να ελεγχθούν ακόμη περίπου 4.000 συμβάσεις μίσθωσης για τυχόν παράνομες εκμισθώσεις ή παράνομη αλλαγή χρήσης του μισθίου.

(β) Είσπραξη καθυστερημένων/ συσσωρευμένων οφειλών από μισθωτές προς το ταμείο τ/κ περιουσιών.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, μέσα από την εντατικοποίηση των ελέγχων των συμβάσεων μίσθωσης και της οικονομικής τους διαχείρισης, έχει προωθήσει σειρά μέτρων για την είσπραξη καθυστερημένων/ συσσωρευμένων οφειλών από μισθωτές προς το ταμείο τ/κ περιουσιών. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του τελευταίου εξαμήνου, τα έσοδα του Ταμείου αυξήθηκαν κατά περίπου 600.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των καθυστερημένων οφειλών μειώθηκε ανάλογα. Περαιτέρω, επιτεύχθηκε διακανονισμός για την σταδιακή εξόφληση επιπλέον 1.5 εκ ευρώ και καταχωρήθηκαν αγωγές για οφειλές που ξεπερνούν τις 600.000. Επίσημα και ακριβή αποτελέσματα για τα πιο πάνω θα είναι έτοιμα κατά το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου.

(γ) Σχεδιασμός και εισαγωγή νέου μηχανογραφικού συστήματος.

Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των τεχνικών προδιαγραφών του νέου μηχανογραφικού συστήματος για την διαχείριση των Τ/κ Περιουσιών. Η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών έτυχε της θετικής αντιμετώπισης από το Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ανάπτυξης και εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Η εισαγωγή του νέου μηχανογραφικού συστήματος θα θέσει στη διάθεση του Κηδεμόνα, αναγκαία και πολύ σημαντικά εργαλεία για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης τους.

(δ) Αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση και παραχώρηση τ/κ περιουσιών.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε αναμονή η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τον Γενικό Εισαγγελέα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση της διαχείρισης και των κριτηρίων παραχώρησης τ/κ περιουσιών. Με την ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου, τα τροποποιητικά νομοσχέδια θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στην Βουλή.

(ε) Αναδιάρθρωση, διοικητικές και  οργανωτικές  αλλαγές στην Υπηρεσία των τ/κ Περιουσιών.

 Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε σειρά διοικητικών και οργανωτικών αλλαγών στο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Μοντέλο της Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, καθώς και την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς όπως κτηματολογικές εργασίες, ελεγκτικές υπηρεσίες, την τυποποίηση διαδικασιών και εισαγωγή μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης των συμβάσεων μίσθωσης, εισαγωγή καθορισμένων επιπέδων απόδοσης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και ποιότητας του παραγόμενου έργου με την χρήση δεικτών απόδοσης.

(στ) Επίλυση σύνθετων και χρονιζόντων προβληματικών υποθέσεων.

Με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών έχουν καταρτιστεί Σχέδια Δράσης για διάφορες προβληματικές περιπτώσεις διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, με στόχο την επίλυση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των Οικοπέδων στην Ακτή Μακένζυ, όπου η επιτυχής υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του ΥΠΕΣ, θα τερματίσει την παράνομη και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και δραστηριοποίηση στην περιοχή, θα επιτρέψει την καταβολή σημαντικών ενοικίων στο Ταμείο Τ/κ Περιουσιών (περίπου 1 εκ. ευρώ ετησίως) και θα ενισχύσει την οικονομική, επιχειρηματική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνεχίσει να αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των μέτρων, λαμβάνοντας πρόσθετες ενέργειες εκεί και όπου χρειάζεται, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για πιο εξορθολογισιτκή διαχείριση των τ/κ περιουσίων.