Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ο

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα ότι οι διαγωνισμοί που έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών προγενέστερη της 21ης Απριλίου 2023 θα παραταθούν λόγω της αδυναμίας διαδικτυακής πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement), συνέπεια του προβλήματος που παρουσιάστηκε στην προσβασιμότητα όλων των κυβερνητικών ιστοσελίδων από 10 Απριλίου 2023.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι με την αποκατάσταση της βλάβης, η κάθε Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει μέσω της σχετικής λειτουργίας του συστήματος τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, για τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον κάθε διαγωνισμό.

Εγγυητικές, οι οποίες θα υποβληθούν στους διαγωνισμούς που επηρεάζονται και θα ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού εάν είχε διατηρηθεί η τελευταία καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θα θεωρούνται έγκυρες και με τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Νοείται ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, κάθε Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει παράταση της ισχύος των εγγυητικών, εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.