Τηλεόραση Ραδιόφωνο
1

Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων πρέπει να προβάλλουν προειδοποίηση πριν από την προβολή ακατάλληλων σκηνών, αναφέρει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σε εγκύκλιο προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς και το ΡΙΚ, σημειώνοντας παράλληλα ότι παράλειψη συμμόρφωσης συνεπάγεται πιθανή λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων, όπως προνοεί η νομοθεσία.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψη της Αρχής η μετάδοση ρεπορτάζ στο πλαίσιο των Δελτίων Ειδήσεων, με σκηνές ακατάλληλες για ανήλικους ή που πιθανόν να θίγουν τις ευαισθησίες των τηλεθεατών, χωρίς να προηγείται ακουστική ή οπτική προειδοποίηση», σημειώνεται.

Ως εκ τούτου, προστίθεται ότι «η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επισύρει την προσοχή των Τηλεοπτικών Οργανισμών και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στις πρόνοιες του άρθρου 29 (1) και (8) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 19(5) (α) και (ζ) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου (Κεφάλαιο 300Α)», σύμφωνα με τις οποίες «οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας [/ το Ίδρυμα] έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων τους οι οποίες δύναται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων διατίθενται μόνο κατά τέτοιον τρόπο που να διασφαλίζει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι ούτε τις ακούν ούτε τις βλέπουν».

Για τα αναφερόμενα στα εδάφια (1) έως (4) προγράμματα, που μεταδίδονται σε μη κωδικοποιημένη μορφή, οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων [/ το Ίδρυμα] έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι προηγείται ακουστική προειδοποίηση ή αυτά αναγνωρίζονται από την παρουσία ενός οπτικού συμβόλου καθ’ όλη τη διάρκειά τους, σημειώνεται.

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός 24(2)(δ) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) προβλέπει ότι οι πιο κάτω κανόνες ισχύουν στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές: μετάδοση τυχόν σκηνών ακατάλληλων για ανήλικους ή που πιθανόν θίγουν τις ευαισθησίες των τηλεθεατών είναι σύντομες και υπάρχει οπτική ή ηχητική προειδοποίηση (λεκτική)·

Υπογραμμίζεται ότι «οι αδειούχοι Τηλεοπτικοί Οργανισμοί, καθώς και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου οφείλουν να προβάλλουν ακουστική και οπτική προειδοποίηση σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη μετάδοση των ρεπορτάζ με σκηνές ακατάλληλες για ανήλικους ή που πιθανόν να θίγουν τις ευαισθησίες των τηλεθεατών, προκειμένου να παρέχεται το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για απομάκρυνση των ανηλίκων από τους τηλεοπτικούς δέκτες».

Η Αρχή αναφέρει ότι αναμένει ότι όλοι οι Τηλεοπτικοί Οργανισμοί και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θα λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς άμεση και πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες τις Νομοθεσίας.

«Παράλειψη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου, συνεπάγεται πιθανή λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων, όπως προνοεί η Νομοθεσία», καταλήγει η εγκύκλιος.