Τηλεόραση Ραδιόφωνο
Κώστας Καδής Λεωνίδας Φυλακτού

Μνημόνιο  Συνεργασίας υπέγραψαν Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) και Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) το οποίο αφορά στην αναβάθμιση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ο στον 21ο αιώνα, με την επένδυση σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας. Εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), χωρίς οικονομική επιβάρυνση του κράτους.

Σύμφωνα με ανακοίωση από το Υπουργείο Γεωργίας, στόχος της Μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ως κέντρου αριστείας της χώρας στη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και το Περιβάλλον.

Μέσα από την υλοποίηση των τριών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του ΣΑΑ που αφορούν στην παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών GHG από τη γεωργία, τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη βελτίωση του εμπορίου και των πληροφοριών στην αλυσίδα αγροτροφίμων και την Γενετική Βελτίωση του πληθυσμού των αιγοπροβάτων στην Κύπρο, θα καλυφθούν εν πολλοίς οι τεχνικοί στόχοι για την αναβάθμιση του ΙΓΕ.

Ωστόσο, για να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι ζωτικής σημασίας για το ΙΓΕ να ενισχυθεί ο ρόλος του μέσω μιας ισχυρής συνεργασίας με δημόσια πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς του τόπου.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, «μια τέτοια συνεργασία αναμένεται ότι θα αυξήσει περαιτέρω τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, θα προωθήσει τις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον αγροτικό τομέα και θα διευκολύνει την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spinoff) στην αγροτεχνολογία».

Επίσης, όπως σημειώνεται, με αυτό τον τρόπο θα μεγιστοποιηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις από τους εθνικούς πόρους που διατίθενται για έρευνα και θα ενισχυθεί η τριτοβάθμια αγροτική εκπαίδευση.

Η διαβούλευση με το  Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του ΙΓΕ σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, τόσο με τη συμμετοχή των λειτουργών του ΙΓΕ στην εκπαίδευση των φοιτητών, όσο και με την ερευνητική του υποδομή την οποία θα διαθέσει για τις ανάγκες μεταπτυχιακής έρευνας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση, «όπως προβλέπεται στο ΣΑΑ, κατά την περίοδο υλοποίησης της μεταρρύθμισης ο αναβαθμισμένος ρόλος του ΙΓΕ θα επικυρωθεί με Υπουργικό Διάταγμα ή με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου».

Καταλήγοντας, το Υπουργείο Γεωργίας, εκτιμά ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης θα προσδώσει νέες προοπτικές στη συνεργασία των δύο φορέων.