Τηλεόραση Ραδιόφωνο
ακινητα κυπρος σπιτια

Με στόχο τις ποιοτικές και αξιόπιστες κτηματικές συναλλαγές, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει ετοιμάσει, για ενημέρωση των πολιτών, ορισμένα βασικά σημεία που θα πρέπει να έχει υπόψη του ένα πρόσωπο, προτού προχωρήσει στην αγορά ακινήτου.

Όπως αναφέρεται στο έντυπο, υπάρχουν τρεις τρόποι αγοράς ακινήτου: Αγορά ακινήτου με άμεση μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας, αγορά ακινήτου με Πωλητήριο Έγγραφο (ΠΩΕ) και αγορά ακινήτου από υφιστάμενο αγοραστή (όχι ιδιοκτήτη) μέσω εκχώρησης Πωλητήριου Εγγράφου.

Στο εν λόγω έντυπο, διευκρινίζεται ότι η αγορά ενός ακινήτου αποτελεί μία διαδικασία που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς από την πλευρά του αγοραστή, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Στη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου ακινήτου, κρίνεται σκόπιμο όπως ο ενδιαφερόμενος αγοραστής γνωρίζει το σύνολο των δικαιωμάτων και περιορισμών που σχετίζονται με το ακίνητο. Όσα περισσότερα δεδομένα έχει στα χέρια του ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, τόσο καλύτερη απόφαση θα μπορέσει να πάρει, σημειώνεται.

Η ύπαρξη τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου διασφαλίζει την εγγραφή του στο Μητρώο Εγγραφής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), αναφέρεται περαιτέρω και σημειώνεται ότι για πλήρη ενημέρωση, θα πρέπει να ζητηθεί από τον πωλητή πρόσφατος τίτλος ιδιοκτησίας, στον οποίο αναγράφονται σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με το είδος και την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου ιδιοκτησίας, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση και ενδεχομένως να ζητήσει τη συμβουλή κάποιου ειδικού σε θέματα ακινήτων, προστίθεται.

Παράλληλα, παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το νομικό έλεγχο του ακινήτου (π.χ. κατά πόσο το ακίνητο είναι εγγεγραμμένο και ανήκει πράγματι στον πωλητή, το εγγεγραμμένο εμβαδόν του ακινήτου, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε προσωπικές απαγορεύσεις εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη κ.α.) αλλά και για την χρέωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το ύψος των μεταβιβαστικών τελών.

Το έντυπο δίνει πληροφορίες και για άλλα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσει ο υποψήφιος αγοραστής, όπως για το εάν υπάρχει νόμιμη πρόσβαση στο ακίνητο ή αν αυτό είναι περίκλειστο, εάν διέρχεται από αυτό οποιοδήποτε δημόσιο αργάκι, μονοπάτι ή ποταμός, εάν το ακίνητο επηρεάζεται από απαλλοτρίωση ή οποιαδήποτε σχέδια ανάπτυξης (π.χ. νέο δρόμο) και εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες σημειώσεις ή δεσμεύσεις ή περιορισμοί στο ακίνητο.

Ακόμα, γίνεται καταγραφή των ορθών ενεργειών ενός αγοραστή για διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα εάν το ακίνητο είναι γη, εάν στο ακίνητο υπάρχει οικοδομή και για το εάν γίνεται αγορά μονάδας που προέκυψε από διαχωρισμό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στο έντυπο διευκρινίζεται ότι υπό κατασκευή νέα μονάδα (διαμέρισμα, μεζονέτα, κατάστημα) ή οικόπεδο, δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο του ΤΚΧ και δεν μπορούν να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Για την εγγραφή στο Μητρώο, χρειάζεται να εκδοθεί πιστοποιητικό συμπλήρωσης έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό και πιστοποιητικό από την Αρμόδια Οικοδομική Αρχή. Εάν η κατασκευή/ανάπτυξη της μονάδας ή του οικοπέδου έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν εκδόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας, ο αγοραστής θα πρέπει να πληροφορηθεί για τους λόγους μη έκδοσης.

Τονίζεται ότι, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα και εφόσον ληφθεί τελική απόφαση για αγορά του ακινήτου και δεν υπάρχουν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες, ο αγοραστής θα πρέπει να προβεί σε άμεση μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομά του.

Εάν ο αγοραστής έχει αποφασίσει να αγοράσει το ακίνητο, αλλά υπάρχουν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες, συστήνεται όπως προβεί στη συνομολόγηση και υπογραφή Πωλητήριου Εγγράφου (ΠΩΕ) με τον πωλητή, το οποίο να κατατεθεί στο ΤΚΧ, όπως αναφέρεται σε ξεχωριστό ενημερωτικό έντυπο, τονίζεται.

Επίσης, αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής αποφασίσει να αγοράσει ακίνητο από υφιστάμενο αγοραστή, ο οποίος έχει υπογράψει ΠΩΕ, μέσω Σύμβασης Εκχώρησης, ο πρώτος, ως εκδοχέας της Σύμβασης Εκχώρησης, θα πρέπει να μάθει εάν έχει κατατεθεί το ΠΩΕ στο ΤΚΧ και εάν υπάρχουν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες προς τον πωλητή, καθώς και εμπράγματα βάρη προγενέστερα ή μεταγενέστερα του ΠΩΕ.

Τέλος, συστήνεται όπως ο αγοραστής να μην προβεί σε εξόφληση ολόκληρου του ποσού αγοράς του ακινήτου, πριν τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομά σου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έντυπο όπως και άλλα έντυπα κυκλοφορούν στα ελληνικά και στα αγγλικά στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.